Seleksjes SDS 1,2,3,4 en 5.

Wepperkes -freedtejûn-
25 maart 2005
Utslaggen sneon 26-3
26 maart 2005

Hjir de seleksjes foar de seioaren-teams fan SDS. SDS 1 spilet moar nwer in derby. No spylje sy út tsjin WPB. SDS 2 giet nei Drachtster Boys 3. SDS 3 spilet thús de topper tsjin Frentsjer 4. SDS 4 spilet út by it altiten drege SSS. SDS 5 spilet thús in beladen derby tsjin de mannen fan Mulier 4.

Earste: Remco, Wichard, Feite, Jacob-Klaas, Floris, Kees, Tsjeard, Tsjipke, Harm, Gert-Jan, Mark, Hindrik en Robert.

Twadde: Marten, Jan-Simon, Anne, Ruerd, Jeroen, Henk, Skelte, Stefan, Frank, Robert, Gerrit T., Dennis, Willem en Pieter.

Tredde: Sjoerd, Anco, Wouter, Lieuwe, Jeroen, Ronny, Gerlof, Arnold, Harm-Auke, Jentsje, Syb, Jan, Jappie en Jos.

Fjirde: Jaap, Jelle, Eddy, Ids, Bertus, Ype, Ype, Tjeerd, Sipke, Stoffel, Klaas, Jacob-Sjirk en Douwe.

Fiifde: Pieter, Tsjalling, Gerlof-Jan, Jehannes, Trienus, Willem, Jeroen, Bas, Bas, Gearard, Rinse, Paulus, Piet, Piet-Liuwe en Geert.
Evert T. is skeids.

Wa binne der net?
Aant: Drok mei de nije Treffer.
Gerrit H: Gitare
Auke Buck: Skythakken
Dirk de Jong: Ôfspraak by Anne-Harm.
Durk O.: Sparret him foar folgende wike.