Evenementen in december 2022

Wa wint "de Keninginnerit"?
12 augustus 2005
Wa pakt de gele trui?
13 augustus 2005

Bekerprogramma SDS 1
It bekerprogramma fan SDS 1 sjocht der sa út:
Sneon 20 aug: SDS 1 – St. Anna 1 om 18.30 oere
Tiisdei 23 aug: Frisia 1 – SDS 1 om 18.45 oere
Sneon 27 aug: SDS 1 – Zeerobben 1 om 14.30
It kin noch wêze dat de wedstriid tsjin Zeerobben fersetten wurd fan 14.30 nei 18.30 oere.

Bekerprogramma SDS 2
De data fan de bekerwedstriden fan SDS 2 binne wat feroare. Hjirûnder it nije programma:
Tiisdei 30 aug: Makkum 2 – SDS 2 om 18.45 oere
Sneon 3 sep: SDS 2 – Oeverzwaluwen 2 om 12.15 oere
Tiisdei 6 sep: SDS 2 – QVC 2 om 18.45 oere

SDS 35+ yn ‘e beker
De 35+ fan SDS spilet syn bekerwedstriid tsjin Heeg 35+ op sneon 3 septimber om 14.30 oere.

Skiedsrjochters
Foar hast alle jeugdteams is der in fêste skiedsrjochter fûn. Der binne noch 2 skiedsrjochters nedich. Wa ’t belangstelling hat kin kontakt opnimme mei Syb Overal(0515-331830).
Skiedsrjochters seizoen 2005 – 2006
A1 – KNVB
A2 – Enne Bruinsma
B1 – KNVB
C1 – Evert Tanja
C2 – Jelle de Boer
D1 – Jan Strikwerda
D2 – Jan Strikwerda
D3 –
E1 – Durk de Jong
E2 – Paul de Boer
E3 – Andre Vink
E4 – Aant Hofstra
F1 – Durk – Yde Sjaarda
F2 – Robert Sybesma
F3 –
F4 – Tjipke Okkema

Tal besikers
Ús webside wurdt ek yn ‘e simmer goed besocht. It is sels sa dat wy no al mear besikers hawwe as foarig jier oer ’t hiele jier. It sil ús benije wêr ’t wy dit jier op útkomme sille.
 

Pageviews per jaar
  2002 2264
  2003 18247
  2004 84378
  2005 86039
  Totaal 190928


Wêr moat wy nei sjen?
Woansdei wie Bröndby-Ajax hast net te finen op de tillefysje. Nei in skoftke sykjen die bliken die dat dit op RTL 5 te sjen wie. Jûn giet it eredivysje-fuotbaljen wer los. Dizze bielden binne ek te sjen op RTL 5. Op freed is it eredivysjefuotbaljen altiten op RTL 5 en foar de rest moat je nei de nije sender Talpa. It wurdt der dus net oersichtelijker op. Dêrom spesjaal foar jim in lijstje wêr ’t jim wat foar fuotbaljen(Itiliaansk, Ingelsk, Dútsk ensfh.) dan ek mar fine kinne. Klik hjir om it te besjen.

Nijs!
Hawwe jim noch nijs mail it dan nei
info@vv-sds.nl!