Evenementen in december 2022

Wepperkes -freed-
12 augustus 2005
Wepperkes -sneon-
13 augustus 2005

Hjoed sille de fytsers de Cauberg opfytse. Wa pakt dizze gele trui?

Christiaan yn de Gele trui.

Wa ’t wint mei in hiel jier mei syn eigen namme en mei dy fan de 2 foarige winners op de rêch fytse.De wedstriidlieding is yn hannen fan Christian Hoekstra, Auke de Jager en Bas v/d Weij.

Wa tochten jim dat winnen giet?
*Ik tink Pieter Sybesma, om’t hy berne is yn Spannum, en der komt allinne mar goeds wei.
Ozzy

*Pieter Kamstra fansels!!!!
groetnis susleaf

*Hoi Willem,
Ik tip Stefan van Krimpen. Sa’t ik heard haw, is hij no al ien fan de bettere keatsers fan SDS dus mei it fytsen sil dat ek sa gebeure.
Dirk Yde wurdt fansels twadde, hy hat flink oefene yn de heuvels fan Skotlân
Durk Okkema wurdt tredde: hy hat goeie knibbels.
Jan Stenekes wurdt lêste: hy rekket it paad kwyt.
Aant

*Feite de Haan is simpelweg de winnaar! waarom?? hij stoomd met karakter naar boven!
Groet zijn held

*Ik hâld it op Dirk-Yde Basso. Dennis Cippollini is de grutste kânshawwer as it op in einsprint oankomt.
Willem