Evenementen in december 2022

Keatsers aktyf yn Ingelum
24 juli 2004
Ljochten op it nije trainingsfjild
24 juli 2004

Ûnder “senioren” stiet by SDS 1 en 2 in moaie foto fan Dirk de Jong. Hy hat allinne sels in foto wêr as hy neffens himsels noch folle kreaser op stiet. Omdat dizze webside fan eltsenien is wol ik jimme freegje welke as jimme moaier fine. Mail jimme miening nei info@vv-sds.nl


Dizze stiet no op de webside

 Dizze (hiele âlde?) foto fynt Dirk better.