Ljochten op it nije trainingsfjild

Welke foto wolle jimme?
24 juli 2004
Wedstriidprogramma SDS D2
25 juli 2004

Hjir binne dan eindliks de foto’s fan de nije ferljochting op it nije trainingsfjild. It begjint der allegear al aardich op te lykjen. It waar wurket no ek al aardich mei.


Andries Stuiver drukt de ljochtmêst noch efkes rjocht.


Marco Hoekstra sjocht as it gêrs al groeit dêr beneden.


Sa liket it net sa gek.


Tink om las-eagen Marco!


De sinnebril kin wol op mei it trainen


Sa moat it goed wêze.

*Mei tank oan Abe Jan Stegenga en Rienk Wiersma foar de foto’s.