Wa wie spiler fan it jier?

Weppers tiisdei 13-7
13 juli 2010
Weppers tongersdei 15-7
15 juli 2010

Spiler fan it jier
De lêste jierren wie it gebrûklik om by SDS 1 in spiler fan it jier út te roppen. Foarich seizoen waard dat Jaap Toering. Dit jier is de útferkiezing der net fan kommen. De beker leit no by Marco Hoekstra thús.
 Wy hawwe dêrom mar besletten om fia de webside in útferkiezing te hâlden. Hjirûnder kinne jim jim stim útbringe.


SDS 1 spiler fan it seizoen 2009-2010

Wa fûnen jim it ôfrûne seizoen dé spiler
fan it jier by SDS 1?
Tjipke-Klaas Okkema
Skelte Anema
Feiko Broersma
Erik Haitsma
Jaap Toering
Jelmer Posthumus
Tjalling Sikma
Mark Postma
Jacob-Klaas Haitsma
Ewout de Boer