Evenementen in december 2022

Wepperkes -moandei-
10 oktober 2005
Wepperkes -tiisdei-
11 oktober 2005

SDS 1 hat nei 6 wedstriden noch altiten net skore kinnen yn de 1e-Klasse. It wurdt dus hieltiten mear bysûnder om dy earste goal te meitsjen. De namme komt yn de boeken en der sil noch jieren oer praten wurde. De fraach is dus net allinne as der wol skoord wurdt troch SDS 1 yn de 1e-Klasse mar ek; wa sil dit doelpunt meitsje? Jim meie fan ús in gokje weagje. De fraach is dus:

Wa makket foar SDS 1 de 1e goal yn de 1e-Klasse?

A. hspace=0 Hendrik de Jong (spits SDS 1)
B.  Harm Stremler (no blesseard)
C.  Dirk-Yde Sjaarda (spits SDS 1)
D.  Wichard Deinum (no noch SDS 3)
E.  Ate F. de Boer (no noch Nijlan 1)
F.  He Ke Vin (topskoorder SDS F4)
G.  ………………….(sels yn te fullen)


Mail jim foarspelling nei info@vv-sds.nl!