Wa makket foar SDS 1 de 1e goal yn de 1e-Klasse?

Wepperkes -woansdei-
12 oktober 2005
Seleksjes foar de Fryske Dei.
14 oktober 2005

SDS 1 hat nei 6 wedstriden noch altiten net skore kinnen yn de 1e-Klasse. It wurdt dus hieltiten mear bysûnder om dy earste goal te meitsjen. De namme komt yn de boeken en der sil noch jieren oer praten wurde. De fraach is dus net allinne as der wol skoord wurdt troch SDS 1 yn de 1e-Klasse mar ek; wa sil dit doelpunt meitsje? Wy krigen fan ‘e wike al aardich wat foarspellingen binnen op de fraach:

Wa makket foar SDS 1 de 1e goal yn de 1e-Klasse?

*ehm…misskien een eigen goal fan BCV troch de enorme druk van SDS kommende sneon???
Anco Elgersma

*mijn voorspelling is  F. Hiemstra 
lolke bouma
easterein

*Goeiedei.
De jongen in bytsje kennende mut it wol sa wese dat H.Postma de bal sneon snoeihurt yn’e eigen goal sjit.
Mei de hoop dat hy em er dan ik self ut mei fiskje natuurlik..Hy het alles foar de statistieken oer.
Groeten
Kees Adema

*Hoi
Net sa dreech
Ien fan de topskoorder fan SDS 2: Pieter of Willem
Groetnis
Aant

*Hoi,
Ik gok (op de fryske dei) op de spiler mei de minst fryske namme: Robert Sijbesma. Sa’n bytsje de 25ste minuut yn de earste helte.
Gr. Immie

*G.Andre Polet!!!!
Die moeten we kopen van Wykels Hallum! Hij heeft er nu al 11 in hangen!
Ik wil wel meelappen!!
Noh, Hooiiiii
SMTP-server Noordelijke Hogeschool Leeuwarden(???).

*Hoi,
Ik wit wol wie em net makket want ik ha de training fan tiisdei sjoen…JACOB-KLAAS HAITSMA!!!
Freddie S.

*Goeie webmasters,
Dat wurdt in trochstreamer fan de A`s. It is spitich foar alle fans fan de Fryske trots, mar ik tink dat ald cambuur spiler Johannes Tichelman it earste doelpunt makket.
Mei freonlike groet,
Tsjeard Hofstra

*In Fryske baarich,(as der te finen is) en of  Hendrik de Jong (spits SDS 1)
Easpanne(Minne Bonnema)


*Ha die Willem,
Ik tink dat Hindrik sneon de eerste goal meitsjen giet,en ik bin der wis fan dat er de twadde de sneon ik in leit.
Nei it leuke tripke in de bus nei Noordscheschut,ik snap net dat at je mei 3-0 de boat in gean dat je dan een leuk tripke ha kinne mar ja dat sil him wol oan my lize,is de spirrit in it team geweldig en dat komt sneon ta uting in de uitslag 3-0 foar SDS mei 2 goals fan Hindrik en 1 fan Floris. Om SDS-1 fan de hatelike 0 goals te krijen sil ik de motifaasje om te skoaren opkrikke en om dat kracht by te setten stel ik 20 euro beskikber foar de eerste doelpunten makker.
Ik hoopje dat er meer binne die meidogge,dan kinne we in leuk potsje meitsje en sjogge we miskien goals sneon.
Groetnis Wicky

*Haha, die Wichard. Hy wol neffens my sels gewoan de earste meitsje…. Dan krijt er fan my € 100,-.
Groeten, Dirk-Yde.

Sa lang as der noch net skoort is kinne jim jim antwurden noch maile. Hjir noch in kear de fraach:
Wa makket foar SDS 1 de 1e goal yn de 1e-Klasse?

A.
hspace=0 Hendrik de Jong (spits SDS 1)
B.
 Harm Stremler (no blesseard)
C.
 Dirk-Yde Sjaarda (spits SDS 1)
D.
 Wichard Deinum (no noch SDS 3)
E.  Ate F. de Boer (no noch Nijlan 1)
F.
 He Ke Vin (topskoorder SDS F4)
G.  ………………….(sels yn te fullen)


Mail jim foarspelling nei
info@vv-sds.nl!
Mail ek efkes at je meilapje wolle mei Wichard!