Seleksjes foar de Fryske Dei.

Wa makket foar SDS 1 de 1e goal yn de 1e-Klasse?
13 oktober 2005
Wepperkes -freed-
14 oktober 2005

De seleksjes foar de Fryske Dei binne bekend.

SDS 1 (om 14.30 thús tsjin BCV):
Remco en Jeroen, Floris, Jacob- en Tsjipke-Klaas, Anne, Tseard, Mark en Henk, Skelte, Robert, Feite, Hendrik, Dirk-Yde en Marten.

SDS 2 (om 12.15 thús tsjin Heerenveense Boys):
Robert, Jan-Simon, Pieter, Stefan, Sybren, Arjan, Sjoerd, Frank, Bote, Willem, Jos, Ruurd, Jeroen, Marten en Gerlof.

SDS 3 (om 13.30 út tsjin Oeverzwaluwen 2):
Remco, Wichard, Harm-Auke, Anco, Auke, Wouter, Gerard, Jan, Jeroen, Jappie, Theo en Jelte.

SDS 4 (om 12.30 út by Makkum 4):
Jaap, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Sipke, Trienus, Piet, Douwe, Ype, Durk, Jelle en Folkert-Rients(of sjonge).

SDS 5 (om 13.00 út tsjin de 11 fan Ljouwerter Sweltsjes 11):
Pieter, Rudy, Lieuwe, Jeroen, Geert, Willem, Johannes, Gerlof-Jan, Bas, Tiemen en Hjalmar.

SDS A1 (om 14.30 út tsjin Makkum A1)
Korné, Johannes, Ralph, Bauke, Douwe, Sybren, Malcolm, Feiko, Paul, Jildert, Redmer, Geert en Jelmer.

Wa binne der net:
Harm (te supporterjen by SDS 1)
Gert-Jan (lêst fan ‘e knibbel)
Remco van Dijk (broadsjes smare)
Dennis (rint mei krukken)
Gerrit H. (?????????)
Tsjalling H.(gjin reden)
Gerrit T. (beantsjes puntsje)
Aant (Fryske flagjes ophingje)
Syb (strafwurk skriuwe)
Bas (geen idee)
Erwin (A2)
Pytrik (A2)
Jehannes (blessure)
Arjen (komputerje)
Andrew (siek)


Wa binne der noch mear net en wêrom? Mail it nei
info@vv-sds.nl!