Valkenburg 2007

Programma foarbereiding SDS A1
7 augustus 2007
Wepperkes -tongersdei-
9 augustus 2007

Valkenburg 2007!!
Kommende sneon om 14.00 oere stiet alwer de tredde edysje fan’e fytswedstriid yn Valkenburg op it programma. Wa sil der as winner út de striid komme. Wa kin it bêste de Keutenberg en de roemruchte Cauberg betwinge? Wa kin it bêste de drank fan freedtejûn ferneare? Oftewol, wa nimt de de giele liederstrui oer fan de winner fan 2006 Dirk-Yde Basso?
 
Dat is de grutte fraach. Wa binne jimme favorieten? Wy binne tige benijd nei jimme foarkar foar sawol de manlju as de froulju’s wedstriid. Dus stjoer jim top-3 op nei info@vv-sds.nl. Wa wit levert it noch wat op!
 
Dit is de startlist fan de manlju:
 
 1. Dirk-Yde Sjaarda                 Basso
 2. Tsjipke-Klaas Okkema       Di Luca
 3. Peter Sybesma                    Rooks
 4. Gerben Bootsma                 Schleck
 5. Anne Stenekes                     Museeuw
 6. Marten Faber                       Abduchaparov
 7. Harm-Auke Dijkstra             Pantani
 8. Jan-Simon Jelsma               Leipheimer
 9. Hendrik Kuiper                     Menchov
 10. Robert Sijbesma                  Chiapucci
 11. Dirk de Jong                         Rasmussen
 12. Abe-Jan Stegenga              Vandenbroucke
 13. Pieter Sijbesma                   Boogerd
 14. Robert Hoekstra                   Landis
 15. Marco Hoekstra             Hushovd        
 16. Christian Hoekstra               Vinokoerov
 17. Gerard van Asselt                De Groot
 18. Jacob-Sjirk Joustra              Contador
 19. Sybrand v/d Weij                  Evans
 20. Jan Stenekes                Ducrot           
 21. Hessel Stegenga                 Posthuma
 22. Tjeerd Breeuwsma         Sastre
Dit is de startlist fan de froulju:
 
 1. Hanny Overal                        Miss Longo
 2. Tineke Meijer                        Miss Landis
 3. Tineke Kamstra                    Miss Vino
 4. Rixt Vijlbrief                         Miss Abduchaparov
 5. Esther Hoitenga                   Miss Di Luca
 6. Martina Ybema                     Miss Evans
 7. Judy Bergsma                      Miss Vos
 8. Froukje Dijkstra                    Miss Van Moorsel
 9. Vera de Vries                       Miss Pantani
 10. Amarins de Haan                 Miss Vink
 11. Wiepkje Hiemstra                Miss Chiapucci
 12. Romine Jelsma                    Sister Leipheimer
 13. Hilda Bosma                  Miss Menchov
We sille it sjen op sneon 11 augustus!!