Utslaggen sneon 20-4

Seleksjes 19-4
18 april 2013
Weppers snein 21-4
19 april 2013

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine:
0515-331700.

Drokte
At der moarnbetiid files foar Easterein steane, tink dan net “wij binne ferkeard” seker. It kin wolris drok wurde want der binne mear as 800 kuierders dy’t de Lytse Doarpetocht rinne sille en dy start moarnier yn Easterein.

08:30 SDS E1 – Balk E1  1-8
08:30 SDS E4 – JVBolsward E7  8-1
08:30 SDS F4 – LSC 1890 F8  1-4
09:30 SDS C2 – Franeker SC C3  2-2
09:45 SDS F2 – LSC 1890 F5  13-1
09:45 SDS F3 – JVBolsward F6  0-4
11:00 SDS D3 – ST IJVC D3  4-11
11:00 SDS VR2 – Annaparochie St. VR2  0-10
12:30 SDS 3 – Heeg 2  5-2
12:45 SDS 5 – HJSC 3  4-1
14:30 SDS 2 – Mulier 2  1-0
14:30 SDS A1 – OosterlittensA1  1-3
     
09:00 JVBolsward C1 – SDS C1  1-4
09:00 Balk E2 – SDS E2  3-1
09:00 IJVC F1 – SDS F1  1-5
10:15 Makkum E3 – SDS E5  1-5
10:45 Leeuwarder Zwaluwen D1 – SDS D1  11-0
11:00 Heerenveen E11 – SDS E3  1-2
12:00 Gorredijk F5 – SDS F5  
14:00 Warga VR1 – SDS VR1  útsteld
14:30 Kollum 1 – SDS 1  5-2
14:30 IJVC 3 – SDS 4  3-1

Kollum 1 – SDS 1  5-2
At wij skoareboerdsjoernalistyk bedriuwe soene dan hat SDS 1 sich yn de eraste helte oerrompelje litten. Skoft 4-0. It soe kinne dat SDS yn de twadde helte der in flinke skep boppe op dien hat sadat der mei in 4-2 tuskenstân wer hope wie. It is 5-2 wurden. De doelpunten wiene fan Jelmer en Dirk Yde.

SDS 2 – Mulier 2
Wij passe hjir ek skoare boerd sjoernalistyk ta ek al hawwe wij it sjoen. SDS skoarde ien kear en Mulier skoarde net. Robert makke it doelpunt.

SDS 3 – Heeg 2    5-2
De wûnderen binne de wrâld noch net út want SDS 3 wûn. Fiif doelpunten mar leafst, mar wa makke dy?
Sytze Kooistra trije kear, Mark en ……….

YVC 3 – SDS 4   3-1
Wij sjogge op twitter dat YVC skriuwt: “Zakelijke overwinning op pittig SDS 4.”
Wij hoopje de doelpuntenmakker noch troch te krijen.

SDS 5 – HJSC 3      4-1
Der is wer fan alles te melden. E.d., giel, 4 doelpunten, oerwinning. Doelpuntenmakkers: Harm Auke Dijkstra, Gert Jan Hiemstra, Gerlof Jan Hofstra en Wiebe Heeres.

SDS C1 – JVB Bolsward C1
Sds C1 moest vandaag tegen jvb Bolsward C1. In de eerste helft begonnen we wat minder goed jvb had veel kansen maar SDS scoorde 1-0 Zo blijft het de eerste helft. De tweede helft begonnen we in het begin wat slecht. Jvb heeft wel meer kansen. En scoort 1-1. Daarna gaat het beter we scoren de 2-1. Daarna 3-1 en dan 4-1. Dat blijft de hele tweede helft zo. De mensen die hebben gescoord zijn : Habtamu 2,Yward 1, Pieter1.
Jitte

SDS E1 – Balk E1
Hjoed de wedstriid yn Easterein tsjin Balk E1. Balk is de numer twa fan de kompetiesje, dus de mannen fan SDS koene fol oan ‘e bak. Yn Balk hiene destiids ferlern mei hiele grutte sifers, 11 – 2. Dit soe net wer barre, mar Balk begun wol hiel sterk. It wie foar SDS foaral tsjinhalde. Dochs kamen we geandewei de 1e helte wat better yn ‘e wedstriid. Balk blean gefaarlik en nei twa kear op ‘e peal, kaam Balk yn ‘e 15e minut fertsjinne op foarsprong. Balk fuotballe krekt wat makliker as us, mei twa/trije bettere spilers die krekt efkes it ferskil meitsje kinne. Reststan 0 – 3. Tsjin sa’n sterke tsjinstanner noch net iens sa hiele min.
De twadde helte wie it, krekt as foargeande wiken, net sa best. Balk skoarde noch fiif kear.
Lokkich wie it Stan, die mei in goal de ear rede foar SDS. Einstan: 1 – 8.
Folgende wike fuotbalje we wer thus, en dan tsjin SWZ E3. Dizze mannen, steane lykas us,
underoan. Dus nije wike allegeare op skerp, dizze wedstriid moatte en sille we winne.
Theo

Efkes Balje
In 10 tal Efkes Ballers. Wat ferline wike noch ûnder wetter stie, wie no in sânflakte. Mar nettsjinsteande dat, wie it wer in heechsteande partij : Johan: bal oer de klaaiboksen.
Pieter de Boer wist te melden dat hij hieltyd mear lucht hat en Paul Walstra wie de bril fergetten. Harry woe de bal graach kletse litte en hij is de ienige dy’t dat kin. Theo makke it ienige kopdoelpunt sûnder de kletskop dy’t Harry wol hat. Anco hat noch de snelheid fan earder mar dan krekt wat langsumer, Auke is it nivo ûntgroeid en giet takem jier wer op sneon baljen, Hendrikus hie it fuotbaljen ferlitten nei de C’s en hij murk in lichte trainingsefterstân, Klaas eage lekker fit en hij mei moarn al wer mei SDS 5 en Aant soarge foar temporisearjen. It beslissende doelpunt kaam fan Theo, dy’t Pieter krekt fan skoaren ôfhâlde koe.