Evenementen in december 2022

Weppers freed 19-4
18 april 2013
Utslaggen sneon 20-4
19 april 2013

De seleksjes fan sneon

Kollum 1 – SDS 1 
12.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Kristian, Erik, Jacob, Dirk,  Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Redmar, Jaap, Sjoerd de V, Feite
Ass.skiedsrjochter : Klaas Pompstra

SDS 2- Mulier 2
13.30: der wêze
14.30 : fuotbalje
Elger. Tjeerd, Ayanle, Sjoerd, Bauke, Jelte Pieter, Gerrit,  Jan-Simon, Hendrik, Syb, Anne, Jort, Robert, Willem,  Henk, Jan

SDS 3 – Heeg 2
11.30: der wêze
12.30: fuotbalje
Marten, Sytse K, Arjen, Remon, Remco, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Sytse H, Pytrik, Pieter, Andries, Mark, Ralph

YVC 3 – SDS 4

13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Douwe, Steffen, Jonathan, Broer Jacob, Arjan, Gert Jan,  Doede K. Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Doede S, Peter, Tseard

SDS 5 – HJSC 3
12.00: der wêze
12.45: fuotbalje

Gerlof Jan, Wichard, Harm Auke, Gert Jan, Christiaan, Robert H, Hans, Ype, Pieter, Klaas, Jeroen, Ronny Manolito