Utslaggen senioren 19 april

SDS 1 makket kopposysje net wier
20 april 2003
Doelpunten
20 april 2003

SDS 1 – Mulier 1            1-2

 

Doelpunt: eigen (nei foarset Wichard Deinum)

 

SDS 2 – Bolswardia 2     3-3

 

Doelpunten: Henk Postma, Pieter Kamstra en Ronny Wagenaar

 

Blauw Wit 4 – SDS 3     10-3

 

Doelpunten: Gerard Posthumus, Frans Pieter Terpstra en Jan Stenekes