Utslaggen 30-11

Seleksjes 30-11
28 november 2013
Weppers snein 1-12
1 december 2013

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine:
0515-331700. Twitterje @ff_sds mei fansels ek.

9:00 SDS D4 – SC Berlikum D2 2-2
9:00 SDS E3 – SWZ E6 2-11
9:00 SDS E2 – LSC 1890 E4 5-5
10:15 SDS F3 – LSC 1890 F9 5-0
10:20 SDS D2 – Bolsward D2 1-2
11:15 SDS F1 – Bolsward F2 7-1
11:45 SDS A2 – FVC A2 0-3
12:15 SDS C1 – Workum C1 3-3
14:00 SDS 2-Zwaagwesteinde 2 g.n.t.
14:00 SDS 3 – Oeverzwaluwen 3 1-4
10:15 MINI LEAGUE F Pupillen
9:00 SC Berlikum B1 – SDS B1 1-4
9:00 EBC/Delfst E1G – SDS E1
9:00 SJO RVC E5 – SDS E4 2-1
10:10 Joure SC F7 – SDS F2 1-0
12:15 GAVC C2G – SDS C2 3-0
12:30 HJSC 3 – SDS 5 3-2
13:45 SWZ MC1 – SDS MC1 0-6
14:30 Nijland 1 – SDS 1 2-2
14:30 HEEG/IJVC VR1 – SDS VR1 0-3
16:30 Aengwirden A1 – SDS A1 4-5

Nijland 1 – SDS 1     2-2
Nijland is de ploech fan de gelikense spullen dus de 2-2 is net ûnlogysk. Dizze 2-2 moast fier weikomme. Want twa kear moast der in efterstân goed makke wurde. Nei goed 5 minuten spyljen, mocht Wytze Lanting in frije traap nimme krekt bûten de 16. De lêste tiid binne dat hast sekerheidsjes. Prachtich yn de boppehoeke lâns de muorre. Nijland moast doe oan de bak en sij diene dat mear mear oertsjûging as SDS. SDS bleau reedlik maklik oerein. It wie lykwols oppassen want doelman Jaap Toering hie in traap hân en eage lang net fit mear.
Yn it skoft moast de trainer fan SDS yngripe en Jaap ferfange. Fan alle wedstriden kinne je wer leare en yn dit gefal hie it goed west dat de keeper fan it twadde dat frij wie, op de bank sitten hie. No’t dat net sa wie moast doelpuntenmakker Wytze Lanting de wanten oandwaan.
Nijland kaam al gau op 1-2 troch harren gefaarlike spits Bonnema en de trainer fan Nijland bleau mar roppen fan sjitte op dat doel.
It wie earst SDS dat de 1-2 makke. Skelte koe de bal mei in soad muoite yn besit hâlde, spile Anne Stenekes oan en dy syn foarset kaam bij Sjoerd de Vries dy’t behearst rekke skeat.
Wer moast Nijland in efterstân fuortwurkje en dat slagge al gau. De selde spits skoarde no mei in kopbal.
It lêste healoere kânskes oer en wer mar it bleau 2-2. Miskien wie dat ek wol terjochte.
(ah)

SDS 3 – Oeverzwaluwen 3       1-4
80 % balbesit en dochs ferlieze mei 1-4, sjoch dêr de wedstriid yn it koart. Pieter Kamstra skoarde út in penalty.

Aengwirden A1 – SDS A1
A1 moest zaterdag aantreden voor een lichtwedstrijd in Tjallebert tegen Eangwirden.
Al in de 2e minuut kwamen we op voorsprong, een goede actie van Pieter S en een prima voorzet werd afgerond door Pieter W. 0-1
Het was gelijk al duidelijk dat dit geen makkie werd, Eangwirden zat er bovenop, hier en daar een beetje te hard, soms net een tikkie gemeen, maar de scheidsrechter liet veel door gaan, waardoor we eigenlijk geen tijd kregen om er over te zeuren, dit hield het tempo in de wedstrijd hoog en het commentaar op de leiding minimaal.
In de 25e minuut een zeer knappe actie van de prima op linksbuiten spelende Lourens, maar hij werd aangetikt in de 16, een zware straf, maar de scheidsrechter gaf een penalty.
Wiebe schoot deze knap binnen, 0-2.
Binnen een minuut de aansluitingstreffer 1-2.
In de 35e minuut een zeer fraaie, sterke actie van Lourens, hij werd bijna doormidden gehakt door de rechtsback, maar op karakter schoot hij de bal zeer hard en zeer fraai in de lange hoek, 1-3.
Dit was ook de ruststand.
In de rust moest iedereen even op adem komen, rustig worden, frustratie over de scheidsrechter even verwerken en van je af praten, en dan weer scherp starten aan de 2e helft.
Tenminste, dat was de bedoeling, maar dat pakte even anders uit.
Eangwirden speelde met 10 man, er was er 1 voor 10 minuten uitgestuurd na een “aanslag” op een enkel, en dan weet je het wel.
Dan doet iedereen 2 stappen extra, en binnen 3 minuten scoorde ze 2 x. 3-3.
Er moest een schepje bovenop bij ons, en dat gebeurde, Pieter S scoorde na 8 minuten de 3-4.
Na 10 minuten stond het alweer gelijk, 4-4.
Toen kon het alle kanten op, wat een geweldige wedstrijd van beide kanten, volop strijd, felle duels, hier en daar een overtreding, kortom, voor de neutrale toeschouwer fantastisch om te zien, voor ons als begeleiding zenuwslopend.
In de 35e minuut kwamen we weer op voorsprong, Pieter de V scoorde de 4-5.
Nog 10 minuten en blessure tijd, dus nog zo’n 12 minuten volop strijden om de overwinning te behalen.
Dat is op een geweldige manier gelukt, echt grote klasse mannen, een super teamprestatie.
Zaterdag wacht er alweer een topper, dan komt Heerenveense boys op bezoek, deze knapen hebben nog maar 1 wedstrijd verloren, dus kunnen we weer aan de bak.
Gerwin  en Remon bedankt voor jullie inzet, klasse, en Jan Los verving onze grensrechter, thanks.
Boudewijn.

Heeg/yvc froulju 1 tsjin sds froulju1 
goeie lêzers fan de sds side
hoe kinne je een wedstriid sa at wy juster spile ha omskriuwe,om de goeie wurden te finen en it sa del te setten dat iederien begriipt hoe een coach fanôf de line der tsijn oansjocht. ten eerste it wie juster skitterend waar om te baljen .
je ha mei de froulje en mede coach foar de wedstriid  een tactieske besprekking oer hoe je san wedsriid wer del sette kinne .
wer moatte je om tinke ,je sette een opstelling del wer at iederien mei ut de fuotten kin.
een peptalk der achteroan en dan nei it fjild wer fan it gers fjirsten te heech wie .
dat in eagenskouw nommen hawwe ,ha je it er mei de froulje noch efkes oer dat de fuot kreftig efter de bal pleatst wurre moat om de bal fuort te krijen.
de skiedsrjochter oanwezig en we giene los ,een eerste helte die nei mien idee wat rommelig ut de fuotten sette mar al gau better waard ,een soad kansen hân die er op de iene of oare manier net in woene om moedeleas fan te wurden.
de tsjinstander hat ek wol kânsen han mar der bliuw it ek by.
de twadde helte hawwe we wat tactieke wiksels oan brocht en giene wer los.
al riedelijke gau waard it 1-0 foar us en dat wie ek de goal wer troch at wy better fuotbaljen giene en meer druk sette koenen.
nei dizze foar ûs tige wichtige goal waard el al gau de twa en trije nul in ûs foardiel makke ,wat ek de einstân wie .
de goals binne makke troch ,gerry ,thessa en manon .
feike en ik binne tefreden en werom?  fan de njoggen wedstriiden ha we twa ferlern
Pieter Veenje

Berlikum B1 – SDS B1
SDS B1 moest zaterdag 30 november voetballen tegen  Berlikum B1.
iedereen hoopte op een overwinning om bij de koplopers te blijven voor een kampioenschap! de eerste goal kwam door Habtamu de Hoop 0-1 voor sds.
later kwam Berlikum op een 1-1 de eerste helft eindigde op een 1-1 de tweede helft kwam weer een goal voor sds! doelpuntermaker jonathan walta.
Daarna werd nog gescoord door Yward en Watse! De wedstrijd eindigde in 1-4 voor SDS!
Jonathan Walta

SDS C1 – Workum C1
Eerste helft:
SDS speelde een erg slechte eerste helft, het liep niet lekker en er werd veel op elkaar gezeurd. Een aantal jongens bleven positief denken. Doordat het niet lekker liep kwamen we met 0-2 achter al in de eerste helft. Op een aantal combinaties en schoten op doel na hadden wij niet al te veel bereikt. Iedereen was pissig op elkaar en ja dat helpt natuurlijk nooit. Toen in de rust waren Pieter en Hendricus natuurlijk niet al te blij… Na een peptalk en elkaar wat opgepept te hebben zijn we het veld weer op gegaan. Iedereen was positiever en we gunden elkaar de bal ook. Al snel werd het 1-2, uit een corner van Wytse kopte Wierd de bal in het netje. Daarna bleven we doorgaan en niet zonder succes. De 2-2 kwam van de voet van Wytse. Na de 2-2 ging het allemaal weer wat minder goed, toen werd het ook 2-3. Een dikke tegenvaller. Toch bleef iedereen knokken. Waardoor het 3-3 werd en weer uit een corner maar nu van Jurjen. Jan kon de bal makkelijk intikken. Hij tikte de bal in door de voeten van een verdediger en natuurlijk achter de keeper. Na de 3-3 is er niet erg veel meer gebeurt na wat kansjes.
Jesse Wijnia

SDS D2  –  Boalsert D2:     1  –  2
Hjoed krigen we nr. 4 fan de kompetysje op besite, Boalsert D2. It die bliken dat Boalsert net in geweldich fuotbaljende ploech hie, mar it foar hawwe moast fan fysiek spul. Omdat ek de mannen fan SDS der boppe op sieten, koene we makkelik stan halde. We krigen in oantal kansen en Stan makke nei tweintich minuten de fertsjinne 1 – 0.  Sa no en dan kaam Boalsert der ek gefaarlik ut, mar de kansen waarden troch hun net goed utspyle. Krekt foar rest kaam Boalsert dochs op 1 – 1 troch in foutsje fan us ferdediging. De twadde helte waard fuotbaljend minder goed en fysiek hurder. Yn ‘e leste minuten moast de goed spyljende Eeltsje derof, nei in oertreding op in spyler fan Boalsert. Efkes wie de organisaasje efterien fourt en der profiteare Boalsert optimaal fan. Yn ‘e leste sekonden fan de wedstriid makke Boalsert de 1 – 2.  Fansels in grutte teloarstelling en de frustraasje wie dan ek begryplik. In gelykspul hie der seker ynsitten, mar we steane wer mei lege hannen. Oan de ynset lei it seker net. Elts hat him foar de folle 100% insetten. Lokkich koe der nei it douchen wer lake wurde. Nye wike de leste westriid foar de winterstop tsjin RES D1. Kampioen wurde kin net mear, mar we sille probeare, lykas hjoed, wer in goeie wedstriid del te setten. En dan mar hoopje op in bettere utslach.
Theo.

SDS F3 – LSC F9
It wie wetterkâld doe’t wie it fjild opkamen. Dus earst mar efkes waarmspielje en yndrave. De wedstriid begong foar ús gelyk sterk. As it op ien kant te druk waard mei spielers dan waard de bal nei de oare kant spiele wêrtroch wy hieltiid de romte kreëerden om troch te setten nei de goal. En as je dan op de goal ôfkomme ha je de keus. prebjearje ik it sels of pass ik oer? De iene kear wie oerpassen de goeie keus en de oare kear kin je better sels mar prebjearje te scoren. Ik merk dat dêr oer neitocht wurd. Dat is in earste stap nei de júste keus. Mooi om te sjen. It sintsje brekt troch en ek steeds ús spitsen wêrtroch wy al frij snel 1-0 foarstean. Wy merke dat hun keeper net echt seker is en bestoke hun goal dan ek mearder kearen mei moaie pegels. Mei 3-0 foarsprong geane wy de rust ien. Limonade en piepernúten en in kritische noot fan my hjir en dêr en gau wer it fjild op. De twadde helte begjint wat rommelig en LSC makket betiiden wat rare oertredings. Mar gelukkig fluitet de skeids resoluut en kinne wy de wedstriid wer goed oppakke. Wy binne meastentiids by de goal fan LSC te fienen en bestoke hun goal dan ek goed. Us kanon (insiders witte wa’t ik bedoel) sjocht syn kânsen ek en sjit keihurd.
Spitich genôch rekket hy dermei ek de holle fan ien fan ús spielers. Spûns der op en nog efkes trochbite want it kin elst momint ôffluitte wurde. En ja, dêr is it einsignaal. 5-0. In moai resultaat. Folgjende wike mar wer derfoar.
Herman