Evenementen in november 2022

Wepperkes -freed-
10 maart 2006
Wepperkes -sneon-
11 maart 2006

SDS 3
SDS 3 moast djip gean om de oerwinning yn Easterein te hâlden. Anco Elgersma en Albert Jan Joustra skoorden de SDS doelpunten.

SDS 5
Bij it skoft hiene de mannen fan Bas en Gerlof  noch net skoard. Bolswardia wol twa kear.
De einstân is 0-3 wurden.

E2
De jeugdalvetallen wiene hjoed net echt suksesfol. Positive útsûndering wiene de
jonges fan E2. Sij wûnen mei 0-9. De doelpuntenmakkers soene wij graach witte wolle. Mail it ús.

F5
De jongste SDS-ers hawwe ûnder lieding fan Eddy de Boer harren earste wedstryd tsjin Easterlittens wûn mei 4-0. Moarn foto’s fan dizze wedstryd.

Alle útslaggen op in rige

    útslach
12:30 SDS 3 – AVC 2  2-1
14:30 SDS 5 – Bolswardia 4  0-3
14:30 SDS A1 – Heerenveen A2

 1-3

10:45 SDS D1 – Stiens D1  2-3
9:00 SDS D2 – Jacob St. D1  2-7
11:00 SDS D3 – IJVC D2  0-4
9:00 SDS E3 – Zeerobben E4  2-2
9:00 SDS E4 – Sneek E3  1-8
10:00 SDS F2 – IJVC F2  3-5
10:00 SDS F4 – Foarut F3  1-1
13:00 SDS F5 – Oosterlittens F2  4-0
14:30 Viboa 1 – SDS 1  oflast
12:30 HZVV 2 – SDS 2  oflast
12:30 SneekWitZwart A2 – SDS A2  oflast
12:00 Zeerobben B1 – SDS B1  12-0
10:30 Rood Geel C2 – SDS C1  oflast
10:30 Irnsum C1 – SDS C2  oflast
10:30 Renado E1 – SDS E1  2-1
11:00 Franeker SC E4 – SDS E2  0-9
10:00 Scharnegoutum’70 F1 – SDS F1  6-0
10:30 Balk F3 – SDS F3  oflast