Utslaggen 11-4

Seleksjes 11-4
9 april 2009
Weppers snein 12-4
12 april 2009

Mail de útslach, in koart ferslach en bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen.

    útslach
12:15 SDS 3 – CVVO 3  1-0
12:30 SDS 4  – Oeverzwaluwen 4  4-1
14:30 SDS 5  – CSL 5  4-2
10:15 SDS C1 – ONSTOP63 C3  g.n.t
11:00 SDS C2 – Irnsum C1  0-7
9:00 SDS D1 – SneekWit-Zwart D2  8-1
9:00 SDS E1 – Waterpoort Boys E1  10-1
9:00 SDS E3 – SneekWit-Zwart E7  1-3
10:00 SDS F1 – JV Bolsward F3  2-1
10:00 SDS F3 – IJVC F3  2-2
14:30 Oeverzwaluwen 1 – SDS 1  3-0
14:00 Fean’58 2  – SDS 2  1-1
14:00 NOK 4 – SDS 6  1-3
11:00 Harlingen DAJ  – SDS DA1  8-0
14:30 GAVC A1 – SDS A1  3-5
12:15 RES D3 – SDS D2  3-4
9:15 SneekWit-Zwart E9 – SDS E4  2-10
9:00 Dronrijp F2 – SDS F2  7-1
9:30 Warga F4 – SDS F4  9-0
14:30 DVBolsward DA3 – SDS DAJ  3-1

Ferslagen:

Oeverzwaluwen 1 – SDS 1
Nei in kertier stie SDS 1 al mei 2-0 efter. By de rêst wie it 3-0 en sa bleaun it ek. It ljocht liket langsam út te gean by SDS 1. Sjoch hjir foar it ferslach fan Siem Sikma.

Fean’58 2  – SDS 2
SDS 2 pakte in wichtich puntsje by ’t Fean ’58. It waard 1-1. Doelpuntenmakker wie “in Postma”

SDS 3 – CVVO 3
SDS 3 pakt 3 wichtige punten yn de striid tsjin degradaasje. Yn de allerlêste minút makke “in Postma” eindelijk de fertsjinne 1-0 tsjin de nûmer lêst. Wy sjogge út nei it ferslach fan Sjoerd.

SDS 4  – Oeverzwaluwen 4
SDS 4 wint op ‘e nij. Yn in útmuntende wedstryd makken Bote, Bas, Gerlof-Jan en Rudy(pingel) de doelpunten en wûnen sy mei 4-1. Hendrik Engbrenghof slagge der op é nij yn om in opleine kâns te missen. Wol “fersierde” hy de pingel.

SDS 5 – CSL 5
By de rust stie SDS 5 mei 2-1 foar. It waard úteinlik 4-2. Klaas, Hampie, Christiaan en Jappie makken de goals. 

NOK 4 – SDS 6
Yn de smoute fan de bosken koe SDS 6 prima presteare. De waarmte hie mear ynfloed op de Nokkers as op de SDS-ers. Wij kinne melde dat Folkert Rients Vellinga (2) en Ids de Boer skoarden. Einstân 1-3.

Bolswardia Da3 – SDS DaJ
Der hie wer mear ynsitten hawwe wij begrepen. Dus wie der wat teloarstelling. Jits Spits skoarde. It waard úteinlik 3-1 foar de Boalserters.

GAVC A1 – SDS A1
De dei begûn prima.
Nei ferskate mislearre moetings sieten we hjoed om tafel.

‘We’, wienen Lody, Tamme, Klaas, Durk, Rudy, ELger en syn heit Frank.

Ynset fan it petear wie om Elger wer oan it fuotbaljen te krijen. En dat is slagge.

Alle argewaasjes fan it ferline oan de kant en Elger komt woansdei wer te trainen!

In moaie opstekker sa rjochting it ein fan it seizoen mei tank oan Durk en Rudy.

Dan de wedstriid hjoed. Earst hjir wol in bytsje argewaasje, want SDS 1 woe graach in A-spiler op de bank.

Ewout woe hiel graach fuotbalje yn A1 en derom dit kear Jelte Pieter mei nei Koudum, werfoar tank.

Jelte Pieter mocht 10 minúten spylje yn de, die letter bliken, terjochte ferlerne 3-0 wedstriid yn Koudum.

Yn de kantine sei ien fan it earste. We binne feilich, en dat is ek wat wurdich fansels…

Wy ha yn Grou moai fuotballe yn in hiele sportive wedstriid ûnder lieding fan Van der Heide.

De skieds hy ek syn frou meinaam en die trof it mei it waar en de wedstriid.

Har man fluite goed en de jonges leinen in moaie partije op de matte.

Jacob skoarde twa kear, Wytse 1 kear (nei 1 minút!), Doede 1 kear en Freek 1 kear. We winne mei 3-5.

Heit Sybren hie noch op paad west nei de rotonde fan Dearsum wer Jan Stenekes it paske brocht fan Remco.

Mar Remco wie dochs noch tefolle blesseare om yn te fallen.

In moaie, sportive en doelpuntrike middei yn Grou.

It ferslach

Groetnis,

Klaas

Res D3 – SDS D2
SDS d2 moest vandaag naar bolsward om tegen res d3 te voetballen. Iedereen was aanwezig dus met 13 man vertrokken.
De eerste wedstrijd hadden we met 5-2 gewonnen dus vol goede moed aan deze partij begonnen.
Het was een gelijk op gaande strijd en na wat aftasten van beide kanten ging het na zo’n 10 min echt los, al waren de meeste en mooiste kansen voor ons.
We hadden behoorlijk wat publiek mee en die lieten zich behoorlijk horen, en na zo’n kwartier kwamen we op voorsprong door een mooi schot van ramon, en na weer een mooie aanval kwamen we op 0-2 door een goal van almar.
Het leek een gelopen koers maar niets is minder waar, want vlak voor rust maakte res de aansluitingstreffer.
na rust een zelfde beeld, een iets beter sds, maar waar je dan voor waarschuwde in de rust, lukte res, want die scoorde de 2-2.
We bleven goed voetballen en de ene kans was nog mooier dan de andere, maar helaas is niet elke kans een goal.
Toch kwamen we weer voor door een afstandsschot van ramon, en weer kwam res terug via een counter, 3-3.
het was erg spannend, res op de counter en wij in de aanval.
Jesse moest 1 keer ingrijpen en deed dat perfect, een schitterende redding en uit de aanval die daar op volgde maakte almar een prima goal, 3-4.
Het publiek ging er eens goed voor zitten, al was dat moeilijk bij deze stand maar we hielden stand en wonnen deze spannende partij met 3-4.
Jongens en meiden, geweldig gevoetbald, alles waar we op trainen komt er steeds vaker uit, prima gedaan, jullie kunnen trots op jezelf zijn. 
boudewijn.


SDS E1-WPB E1

Wij hadden een wedstrijd tegen WPB E1. We begonnen heel goed maar door een foute trap van Gert-Jan maakte WPB de 1-0. Wij hadden daarvoor al 5 kansen gehad maar geen van allen benut. Maar de 1-0 was makkelijk te verwerken. Toen maakte Frank(ik) de 1-1 door een afstandsschot wat van richting werd veranderd. We hadden toen heel veel kansen die we niet benutten. Toch kwam toen de 2-1. In de rust stond het al 4-1. We hadden voor de wedstrijd afgesproken met Remco dat we heel veel druk zouden zetten en in een hoog tempo voetballen. Maar deden we niet. De tweede helft hadden we afgesproken dat we de 10 zouden halen. We haalden al snel de 5-1 maar de 6-1 dat ging moeilijk. Toen we toch de 6-1 maakten ging het alweer snel. De eindstand was op het laatst  10-1!

Goals:Watze-Jacob 3, Habtamu 2, Frank 1, Matthijs 2, Gerwin 1, Jorrit V. 1, Gert-jan 0, Jorrit H. 0, Jos 0 

Frank Bervoets en Jorrit Hofstra.

Sneek WitZwart E9- SDS E4
Op deze prachtige zaterdagochtend moesten we het opnemen tegen Sneek Wit-Zwart.
Het was heerlijk weer en zo dachten de spelers van E4 er ook over.
Ze dachten, we gaan dit wel even klaren maar tot onze stomme verbazing kwamen we met 1-0 achter.
Een (hele) grote jongen van Wit-Zwart knalde de bal naar voren en onze keeper Niels was volledig kansloos.
De beide leiders zeiden tegen elkaar “stelletje mooi weer voetballers”.
Dit hebben ze blijkbaar gehoord want niet veel later scoorde Tom de gelijk maker.
We gingen de rust in met de stand 2-4 (Tom 2X en Yward 2X).
Na 5 gemiste kansen in het begin van de tweede helft ging het dan toch eindelijk gebeuren.
Het overspelen ging geweldig goed en de doelpunten kwamen in de tweede helft op naam van:
Yward 2X, Idsert 1X, Inne 2X (Mocht deze keer even rechts voor spelen), en nog een eigen doelpunt
van Sneek (via keeper in doel). Weer drie waarde volle punten in de bûse!!!!!!!
Robbin was afwezig, maar zal er volgende week thuis tegen LSC weer bij zijn.

Oene Bauke.

SDS F1- jv Bolsward F3
Vandaag hebben wij gewonnen.
Het was een mooie wedstrijd.
In rust stonden we wel achter met 1-0,maar we hebben wel gewonnen met 2-1.
Peter maakte de 1-1 en Wietse de 2-1.
Er was veel publiek aanwezig. En toen ik een sliding maakte klapte iedereen. Hij was eigenlijk wel een beetje grof maar het werd geen 2-2.

Groetjes Arnout.