Seleksjes 11-4

Weppers freed 10-4
9 april 2009
Utslaggen 11-4
10 april 2009

Dit binne de seleksjes.

Oeverzwaluwen 1- SDS 1  
12.45 fuort
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Erik, Tsjeard, Hendrik, Arnoud, Tsjipke, Dirk-Yde, Anne, Harm, Redmar, Jaap, Feite

It Fean 2 – SDS 2
12.15 fuort
14.00 fuotbalje
Marten, Bauke, Syb, Arjan, Jelmer, Henk, Wichard, Dennis, Jan Simon, Pieter, Sytse, Eeltje, Hjalmar

SDS 3 – CVVO 3
11.15 der wêze
12.15 fuotbalje

Mark, Remco, Stefan, Ralph, Sybren, Willem, Sjoerd van B., Pytrik, Jentsje, Sjoerd R., Bote, Jeroen, Ronny.

SDS 4 – Oeverzwaluwen 4
12.00 der wêze
12.30 fuotbalje
Hendrik E, Gerlof-Jan, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy, Pieter, Bas, Coen, Pieter L. 

SDS 5 – CSL 5 
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Anco, Piet(?) Klaas, Eddy, Ype B, Harm Auke, Tjeerd, Auke, Sipke, Christiaan, Klaas, Jacob, Klaas en Daan

NOK 4 – SDS 6
12.45 fuort (auto’s wa??)
14.00 fuotbalje

Douwe, Ids de Boer, Steffen, Gert Jan, Sytse, Doede, Johnny,  Bram, Marco, Folkert, Bertus en Aant (lieder til. 332364)

GAVC A 1  – SDS A1 
Fuort : 13.00
Spylje: 14.30

Remco, Harm Jan, Jort, Jelte Pieter, Ewout, Andries, Arjen, Bauke Jan, Wytze, Doede, Jacob, Peter, Freek en de B’s, Kristian Gaastra, Stefan Visser, Tjeerd de Vries 
Net:
Albert (Mei famylje op Skylge)
Jarco (herstellende fan brutsen foet)
Groetnis,
Klaas

Harlingen Daj – SDS Da1
09.30 oere fuort
11.00 oere fuotbalje
Leider: Floris Hiemstra
Seleksje: Anke, Anne Marije, Antje, Baukje Wytske, Geertje, Jitske, Joutsen (ride), Margriet (ride), Marleen, Neeltje, Sjoukje B., Sjoukje D. (ried sels), Tarina en Wilma (ride).
Oanmoedigers: Amarins (ried ek) en Annawil.