Utslaggen 11-10-2003

SDS 2 mei de hakken oer de sleat yn Makkum
11 oktober 2003
Skoreboerd
11 oktober 2003

SDS 1 – Wikels Hallum 1       7-3

Doelpunten: Anne Stenekes, Durk Yde Sjaarda (2), Marco Ottens (2), Tsjipke Klaas Okkema, Gert Jan Hiemstra

Makkum 2 – SDS 2      0-1

Doelpunt: Robert Sijbesma

SDS A1 – Leeuwarden A1       2-4

Doelpunten: Mark Postma, Durk de Jong

SDS B1 – Mulier B1 : net trochgien

Steenwijk/Time C1 – SDS C-1     16-0