Útslagen Meinte-Sixmatoernoai

Weppers woansdei 21-10
21 oktober 2015
Weppers tongersdei 22-10
22 oktober 2015

Juster wie it Meinte-Sixma-toernoai yn Easterein. Hjir de winners en de foto’s:


By de F-kes wie Ajax de winner mei Rients Klein Swormink, Wiebren Tamminga, Jarno van der Weij, Tygo Zijlstra en Tjeerd-Jan Greidanus.


By de E-tjes wie dit Real Madrid met Sije van der Schaar, Redmer Stegenga, Tom Koopman en Berend Santema.


By de D’s wie dit Bayern Munchen met Tiemen Bergmans, Gerbrand Kramer, Sietse Pieter de Boer en Thomas Oane Nijdam.


De prizen waarden lykas oare jierren beskikber steld troch de famylje Sixma.
De Skoalleseize traktearde op een iisko en SDS op in pûdsje snoep!


Robert Schildkamp
Foarsitter jongerein SDS