Útslach SDS-ferlotting!

SDS-jûn grut súkses!!(updeet)
31 mei 2015
Weppers tiisdei 2-6
2 juni 2015


Boargemaster Liemburg die de ferlotting.
(Foto Hendrik Jellema)

Boargemaster Liemburg hat sneon de ferlotting dien en kaam mei dizze priiswinners:
Haadpriis: Sijtze Bouma (€3000,-)!!
2e priis: Geertje Posthuma (€1500,-)
3e priis: Henk Postma (€500,-)

4e priis: T. Engelsma (SDS-trainingspak)
5e priis: Michiel Zuidema (SDS-trainingspak)
6e priis: Geert Dijkstra (Winsum) (SDS-tas)
7e priis: Enno Bruinsma (SDS-hoodie)
8e priis: Hieke van der Ploeg (SDS-sweater)
9e priis: S. Wiersma (Itens) (SDS-sjaal)
10e priis: R.H. Altenburg (Reahûs) (SDS-sjaal)

Wy sille sa gau mooglik kontakt opnimme mei de priiswinners.
It prizenjild sil ein fan de wike oermakke wurde!

De winner fan de 2e priis, Geertje Posthuma, hat ús witte litten dat SDS de €1500,- hâlde mei!!
Dêr binne wy tige wiis mei!