Ut- en ferslaggen 9-3

SDS League: Twa nije koprinners!
7 maart 2013
Weppers snein 10-3
10 maart 2013

Mochten jim al fuotbald hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine:
0515-331700.

Let op: Der leit al aardich wat út. Om 13.00 oere herkeuring fan it fjild om te sjen at SDS 1 om 14.30 oere wol trochgean kin.
Resultaat fan de keuring:  SDS 1 is ek ôflast.

8:30 SDS D1 – Heerenveen D3 1-7
8:30 SDS E1 – ONS Boso Sneek E2 1-5
8:30 SDS E4 – Mulier E2 9-3
9:30 SDS F2 – NOK F1G 5-2
9:30 SDS F3 – Scharnegoutum’70 F3 0-4
10:00 SDS F4 – QVC F2G (haadfjild) 11-0
10:15 SDS C2 – WWS C1 g.n.t.
10:45 SDS B1 – Frisia B3 g.n.t.
11:00 SDS C1 – AVC C1 2-1
12:30 SDS VR2 – Foarut VR1 g.n.t.
12:45 SDS 4 – Rood Geel 6 g.n.t
14:30 SDS 5 – VVI 3 g.n.t.
15:30 SDS 1 – Leeuwarder Zwaluwen 1 g.n.t.
16:30 SDS A1 – Sparta’59 A1 g.n.t.
12:00 SDS D3- Oosterlittens D2 yn Littens
8:45 Heerenveense Boys F9 – SDS F5 14-0
9:45 LSC 1890 F3 – SDS F1 4-3
10:00 GAVC E4 – SDS E3 5-1
10:00 Workum E4 – SDS E5
10:15 Joure SC E6 – SDS E2 5-12
10:30 Oosterlittens D1 – SDS D2 3-1
12:15 Bolswardia 2 – SDS 3 2-0
12:45 Workum 2 – SDS 2 4-6
14:30 GAVC VR1 – SDS VR1 5-0

Programma
En sa hawwe je moandeis in programma en sneon is it oars. Hjir en dêr wat oare tiden en foaral G.N.T’s.

Workum 2 – SDS 2     4-6
SDS 2 hie it juster yn it earste kertier aardich op de heupen. Foar Workum goed en wol wekker wie stie it al 4-0. Feite makke twa knappe frije trapen, Redmer skoorde nei in knappe kombinaasje mei in knap skot en Willem tikte fan tichtby in knappe foarset fan Feite binnen. Doe ’t Tseard ek noch de 5-0 makke foar de rêst koe der neat mear mis gean en doe ’t Gerrit der yn de twadde helte ek noch 6-0 fan makke wie it fansels hielendal klear…………… No, ja, hast. It waard noch 6-4 en in bal gie fia beide pealen der wer út……. En der waard noch in goal ôfkeurd.
In moaie wedstryd dus foar de neutrale taskôgers en Bram van Beem.

SDS C1-AVC C1 2-1
Vandaag moesten we tegen AVC C1 op papier moest dat een makkelijke wedstrijd worden ( want zij stonden 1 na laatste ).
Maar de werkelijkheid bleek anders te zijn. In de eerste helft speelden we voor de wind we hadden veel kansen maar dat konden we
niet uitdrukken in goals ook niet dankzij een prachtige actie van Inne die net voorlangs ging.
Tussenstand  1e helft was 0-0 en toen begon de 2e helft nu tegen de wind in. We begonnen slap dat zag je ook gelijk want AVC maakte( geheel tegen de verhouding in ) de 0-1 door een dekkingsfout van mijzelf. Maar we gingen er allemaal voor en dat beloonde zich door een goal van Matthijs. Toen ging het wel beter want we kregen weer heel veel kansen maar dankzij een goede keeper van AVC kregen we de bal er maar niet in, maar uiteindelijk lukte het wel door een goal van Inne. al met al een zwaarbevochten wedstrijd.
Groet, Jorrit
 
Easterlittens D1 – SDS D2  3 -1
Koud maar warm onthaal met koffie voor de leiders, nat, nog kouder, foutjes, harde wind, op slag rust 2- 0. Spelers die de kleedkamer niet meer uitwilden, meteen de 3 – 0 na de pauze en een fantastisch doelpunt uit de wonderdriehoek Steven, Sietze en Hendrik. Kortom 3 – 1 verlies in de Slach om Littens! 
Tjerk
 
SDS E1 – ONS E2
Sneon 9 maart spile SDS E1 de twadde wedstriid fan de kompetisje. It waar wie poermin.
It reinde, it waaide hurd en de temperatuur lei om it friespunt hinne. Neffins myn kollega lieder Ferry wie de gefoelstemperatuur ungefear – 36.  Nei in sterk begjin van ONS wie it dochs SDS die better begunen te fuotbaljen. It wie dat ek Stan die yn e 6e minuut de 1 – 0 makke. Dernei fuotbalde SDS goed en we krigen ek noch in oantal kanskes. Dochs wie it ONS die in de leste minuten fan e 1e helte lyk makken. Nei it skoft wie SDS de earste pear minuten de beste ploech. Spitich genoch makke ONS de 1 – 2. Ut in hoekskop kopte Eeltsje de bal, per ungelok, efter syn eigen keeper. Efkes letter ut in “counter” ek nog de 1-3. Doe wie it ferset brutsen, de kopkes giene nei underen en ONS koe nog utrinne nei 1-5.
Theo

SDS F4 – QVC F2G
SDS F4 in topvorm

Op deze koude zaterdagmorgen speelden de jongens van SDS F4 zichzelf en het publiek warm met een klinkende 11-0 overwinning. Deze werd behaald in één helft, omdat de jongens en meisjes van QVC het zo koud hadden dat ze de tweede helft liever over wilden slaan. De jongens van F4 gingen vanaf de eerste seconde er als een hecht team tegenaan, wat al snel leidde tot een sterke eerste goal van Jimte, na het hele veld over te zijn gestoomd. Daarna volgden nog prachtige goals van Timen, David, Stef, Stern (2), Jesmer (4) en de tweede van Jimte.  Op het middenveld pakten Jesse en Tom veel ballen af, waardoor F4 steeds weer in balbezit wist te komen en hield  de sterke keeper Jalko de nul voor F4.  
Een prachtige zege, met de koppositie als resultaat!Groeten, Ernst Zonnenberg

Efkes Balje
En at it sa troch giet binne der op freed 31 maaie 20 Efkes Ballers. Alle wiken ien mear as de foarige wike. It waaide hurd, it wie kâld en it reinde……..doelpunten. En dêr giet it om. It útdielen fan de hesjes is noch net sa maklik, mar troch in omsetting waard in dochs noch spannend. En it wie sa’t immen sei. Uteinlik giet it allinne om dy winnende. Dy waard dizze kear makke troch Ferrie Korbach en dêr wie der sa bliid mei dat hij Theo gelyk ûnder de tinkbyldige sjedden stoppe. In moai potsje en der meie nije wike best twa mear komme!