Ut- en ferslaggen 6-12

Sinteklaas weppers 2014
4 december 2014
Weppers snein 7-12
6 december 2014

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers,u bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei dizze adressen e-n skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700.
Twitterje @ff_sds mei fansels ek!

       
09:00 SDS D2 Nicator D1  1-3
09:00 SDS E2 Blauw Wit ’34 E5  3-4
09:00 SDS E3 NOK E2G  0-5
10:05 SDS E4 LSC 1890 E7  4-3
10:05 SDS F2 FC Harlingen F2G  8-0
10:25 SDS B1 Leeuw. Zwaluwen B1  3-3
11:10 SDS D3 Scharnegoutum’70 D2  1-6
12:15 SDS VR2 S.C. Stiens VR3  2-9
14.00 SDS 4 SC Bolsward 4  4-2
14:30 SDS 2 Makkum 2  1-2
14:30 SDS VR1 Oudega VR1 g.n.t.
08:45 Franeker SC F5 SDS F1  0-10
09:00 SC Bolsward E2 SDS E1  4-1
10:00 Woudsend E2 SDS E5  7-0
10:30 S.C. Stiens A1 SDS A1  2-4
10:30 Franeker SC C5 SDS C2  2-4
11:30 SC Bolsward D2 SDS D1  0-2
12:30 Heerenv Boys B3 SDS B2  10-0
14:30 QVC 1 SDS 1  2-1
14:30 IJVC 3 SDS 5  3-1

SDS B1-Leeuwarder Zwaluwen B1
Hjoed moasten wy spylje tsjin de nummer 11 ut de kompetysje op papier in ”makje” en mei dat idee gongen wy it fjild ek yn. In oantal spilers wienen fan te foaren al aardig heal en dan waard der yn de 1e helt ek noch es heal spile troch it team. Earste helte spilen wy untsettend matig, gjin goed posiesjespul, te min beweging, amper
kansen krejeard. It waard noch minder toen de Ljouwerters oan it ein fan de twadde helte ek noch ris de 1-0 makke ut in counter. It spul waard net ferbettere foar de twadde helte en dus gongen we mei in 1-0 efterstan de box yn.
In preek fan Remco en Wouter Hylkema (us trainer die by de thuswedstriid altiid steun bied, mei ek wolris sein
wurde!!) De twadde helte kamen we heel goed de box ut, de bal gong goed run, mear beweging, goeie oansluting
fan it middenfjild en de ferdediging en foaral in soad druk sette. Alles like goed te kommen toen wy ek nog ris
de 1-1 makten. Nei in prachtige oanfal oer de rjochter kant via Wesley, die de bal goed foar joeg, wer by Yward
de bal er wer moai ynskeat mei in knappe volley. Mar helaas ferslapten we en binne twa minuten lei de bal der
oan de oare kant alwer yn. Wy pakten it as team wer goed op en nei in pear grute kânsen foel de 2-2. In prachtig oanfal oer alle kanten en sa tikte Matthijs de bal der wer knap yn. Hjirnei krygen wy wer in oantal kânsen mar de bal woe der mar net yn. It waard noch ferfelender toen der nei wat probleemkes yn de opbouw in diskutabele penalty waard joen oan de tjinstander. Gertjan syt der goed by mar helaas wie it krekt net genoch en sa kamen we 3-2 efter.
In flinke domper foar us mar toch moasten de koppen wer omheeech Nei in goeie oanfal kaam Yward der trochinne
en waard underut helle troch in ferdediger. In penalty oan us kan waard wer goed binnensjitten troch Wesley 3-3.
We prebeardjen mei syn allen noch alles der oan te dwaan om de 4-3 te meitsjen en dat lukte ek, althans der tocht
us skiedsrjochter oars oer ut de rebound fan in skot fan Yward makke Wesley de goal mar folgens us harstikke freonelike skiedsjrochter wie dit butenspul. Folgens de measten toch wol in ferkearde beslissing. Helaas foel de bal net mear yn de goal en eindige it by 3-3.

Habtamu de Hoop

SDS 2 – Makkum 2   1-2
SDS 2 kaam mei 0-1 efter nei misferstân yn ferdigening. De 1-1 op slach fan rêst kaam letterlik en figuerlik út de loft fallen. De perfekte foarset fan Hendrik Engbrenghof waard binnen tikke troch Feite de Haan. Nei it skoft pakte SDS efkes it foartou mar it liede net ta grutte kânsen. Makkum kaam op 1-2 en dêrmei wie de wedstriid spile. Makkum woe net mear en SDS koe net mear.

SDS 4 – sc Bolsward 4     2-4


HARM-AUKE DIJKSTRA VERSLAAT BOLSWARDIA-4 IN HOOGST EIGEN PERSOON MET 4-2

Gisteren stond de wedstrijd SDS-4 – Bolswardia-4 op de rol.
Op voorhand een wedstrijd die wij met gemak moesten winnen omdat er een verschil van 13 punten,
In ons voordeel, tussen zat.
Dat was echter niet het geval, de gasten speelden gemakkelijker en verzorgder dan ons, dat kwam mede doordat
Ze de eerste helft 3 en de 2e helft nog eens 4 spelers van hun 2e elftal opstelden waardoor wij conditioneel en positioneel
In de problemen kwamen.
Gelukkig hadden wij 1 speler in ons team die ervoor zorgde dat we de 3 punten in Oosterend hielden, HARM-AUKE
Hij sleurde, rende, coachte, schold, scoorde ,ja wat deed hij eigenlijk niet deze middag.
Het was aan hem, en alleen aan hem te danken dat we deze wedstrijd winnend wisten af te sluiten want was hij er niet
Geweest dan had Bolswardia minimaal met een nulletje of 5 van ons gewonnen.
HARM-AUKE maakte op sublieme wijze de 1 en de 2-0 , maakte eigenlijk ook de 3-0, was het niet dat deze bal op de lijn bleef liggen
Zodat er helaas een teamgenoot nog een voet tegenaan moest zetten om de bal in het net te krijgen, maar HARM-AUKE juichte
En schreef deze goal ook op zijn naam na de wedstrijd, er kwamen op internet, twitter, facebook en Whats-app allemaal berichten voorbij
Over deze tellende maar niet getelde goal.
Na de pauze drong en versterkt Bolswardia aan en moesten wij terug.
Een zondagschot en een lobje bracht de stand op 3-2 en wij wankelden.
Maaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr gelukkig was onze HARM-AUKE daar weer en uit een counter , waarbij hij zelf de diepte
pass gaf en de voorzet, zorgde hij voor de verlossende 4-2
De wedstrijd zat erop, Bolswardia was lamgeslagen en de punten zaten in de tas.
Het zal de komende transferperiode wel druk worden voor SDS-4 en het wordt nog een hele kluif om deze geweldige
spits bij de selectie te houden.
Na al deze lof uitingen wilde ik het hier maar bij laten.
We moeten de concurrentie ook niet wakker maken.

WD

YVC 3 – SDS 5    3-1
Neffens ús ferslachjouwer Bram van Beem, en dan wat frij fertaald:
It wie moai waar, it fjild wie flak, it fjild wie grien, it fjild wie nep. Mar moainep. Better nep as yn Aldehaske. Tsjinstanner stiet twadde, is ambitsjeus en hie genôch wiksels om it ferskil te meitsjen. YVC skoarde der 3 en SDS mar ien. Doelpuntenmakkers fan YVC net bekend, dy fan SDS wie fan Remon Rameau, dy’t stoppe wol, mar dizze wike allegear smeek-appkes ûntfange sil fan syn ploechgenoaten omdat se him nedich hawwe foar de rest fan it seizoen. SDS fielt him thús op nepgers omdat de floeiende kombinaasjes better makke wurde kinne. Mei oare wurden: SDS 5 is ta oankeunstgers.

scStiens A1 – SDS A1
Daar is dan eindelijk de o zo belangrijke eerste 3 punter voor de A’s.
In Stiens werd de plaatselijke A1 verslagen met 2-4, en Stiens stond op dat moment 3e op de ranglijst.
De eerste 20 minuten gingen gelijk op, beide ploegen een paar kleine kansjes, maar beide keepers hoefden niet echt op te treden, al had Stephan 2 goede reddingen.
In de 22e min een pass recht door het midden, die Lourens goed inschatte, en de 0-1 binnen schoot.
In de 39e min een corner van Pieter S, die Wiebe prachtig en snoeihard binnen kopte. 0-2.
En vlak voor rust werd het zelfs 0-3, Jelle Jan geeft een prachtige assist op Almar, die met links  de 0-3 binnen tikt.
De tweede helft was nog geen 3 min bezig toen Stiens de 1-3 wat simpel binnen tikt, maar ja, hij telt wel en Stiens had natuurlijk wat recht te zetten.
We hielden met veel strijd en op karakter stand tot de 39e min, toen maakte Stiens de aansluitingstreffer met een afstandsschot. 2-3.
Stiens ging natuurlijk vol op de aanval en dus komt er achter ruimte.
Iedereen streed voor wat hij waard was, en in de 42e min gaf Lourens een splijtende pass op Almar, die met de laatste krachten richting goal snelde en niet meer achterhaald werd en schoof beheerst de bevrijdende 2-4 binnen.
Wat een ontlading, en niet alleen bij de spelers.
De scheidsrechter liet erg lang door spelen, maar Stiens kwam niet meer voorbij onze achterhoede, die stonden te verdedigen als een blok, grote klasse.
Maar na zo’n 9 min “blessuretijd” was daar dan eindelijk het laatste fluitsignaal en was onze eerste overwinning een feit.
Coach blij, leider blij, mee gekomen publiek blij, maar het allerbelangrijkste ; de spelers blij en trots, wat een knappe overwinning.
Boudewijn.

SDS Vr2 – sc Stiens Vr 3     2-9
In romme nederlaach mei twa hichtepunten? Twa doelpunten fan Tjitske Heeres


SC Boalsert D2  –  SDS D1:  0  – 2
De lêste wedstriid fan dizze kompetysje moasten de jongens van D1 fuotbalje tsjin SC Boalsert. Omdat wy forige wike al kampioen wurden wiene, die dizze wedstriid der eins net mear ta. Oankommen in Boalsert die bliken dat we wol op in hiel lyts fjild fuotbalje moasten. Ek it fjildsje om efkes yn te traapjen, wie fan in betinkelik nivo. Op sokke mominten beseffe je eins mar wêr dat it yn Easterein bêst wol goed regele is allegeare. Om 11.30 oere wie de ôftraap en it wie fuort dúdlik dat SDS dizze wedstriid ek beslist winnend ôfslúte woe. Al nei 4 minuten wie it Stan, die mei in moaie solo fanôf it middenfjild de 0 – 1 op it skoareboerd sette.  SDS bleauwde better en gefaarliker, mar by Boalsert stie dêr in man mei in flagje oan ‘e line die der net folle tsjûge oer hie. Dochs kamen we fertsjinne op 0 – 2 troch in prachtige oanfal mei Douwe Jan, Tjerk en Tjitse die it lêste tikje joech. Yn ‘e twadde helte wie it fuotbal der wat út by ús. SC Boalsert waard sterker, ek troch wat oare spylers die dêr de twadde helte ynkaamen. Mar Jeffrey hâld mei in pear beste rêddingen syn goal skjin. It twadde diel fan de twadde helte pakten we it wêr goed op en waarden der wêr in pear moaie oanfallen opsetten. Omdat Boalsert yn ‘e rest wiksele hie fan grinsrjochter, waarden dizze oanfallen no net mear allegeare ôfflagge/fluitte foar butenspul. Uteinlik waard dêr net mear skoard, sadat we ek dizze wedstriid wêr de trije punten pakten. 11 wedstriiden spyle, 10 winne, 1 gelyk en net ien ferlieze. In moai lijstje mogelik makke troch:
– Jeffrey, us geweldige keeper die hast net te passeren is.
– Us betrouwbare efterhoede mei  Michael, Eeltsje, Wiltsje, Bartle en Gerhard.
– Us kreatieve middenfjild mei Luka, Ruerd, Douwe Jan, Sander en Tjitse.
– Us snelle foarhoede mei Merijn, Tjerk, Stan en Anco.
– En as lêste myn kollega trainer/coach Ferry; mei syn fuotbalkennis en oefenstof op de trainingen hat hy dizze jongens stik foar stik better makke.
Foar ús yn elts gefal in prachtig fuotbalseizoen en we sjogge al wer út nei de foarjierskompetysje.

Theo.

Woudsend E2 – SDS E5 (7-0)
Beleving en ynset. Dat makket it grutte ferskil. De ien sport om te winnen en de oar om leuk fuort te wêzen.
Twa kear 25 minuten fuotbalje betekent twa kear 25 minuten der foar gean. Foar de ploech, foar in oerwinning, foar de sport…
De ferskillen yn it fjild wiene hjoed grut. De iene stie soldaatsje te boartsjen mei de oar yn it fjild, terwyl de rest d’r alles oan die om de bal yn de goal fan de tsjinstânder te krijen.
Tsja, dan spielest eins 6 tsjin 8. En dat kinst net winne. 3-0 efsterstân de rêst ien en mei 7-0 fan it fjild ôf. Mar gau nei hûs ta en ferjitte…
 
Herman

Efkes Balje
5 desimber: It fuotbal yn de Earedevysje en de Jupiler League leit stil. Trainingen bij sneinsklups geane net troch mar it ljocht brânt yn Easterein bij it lytse trainingsfjild. It giet gewoan troch. It is omdat men yn Itens en Hinnaard en Johan der noch yn leauwe as hie it in gewoane jûn west. Mei 6 sekere tasizzingen op freedtemiddei wie it efkes spannend (der wiene al gelûden om it in dei út te stellen mar kultuerbewaker Tjerk woe  dêr neat fan witte) kamen der noch 4 man opsetten. At je de faktor 1,4 per man der op los litte, omdat it pakjesjûn wie, dan kinne je wol berekkenje dat der “14 man” wiene.
Troch wa’t it komt is net te sizzen (of wol) mar de “hurdheid” fan ferline wike wie der net. It waard in hearlike partij mei it kounterploechje RemcoWouterFolkertRenePieter  (RWFRP) as winners yn de earste partij.
De oare ploech TRAST hie genôch balbesit mar rûnen yn de fal… Klokslach healwei njoggenen rûn RWFRP yn de fal. Lichte ûnderskatting waard harren fataal. TjerkRemcoAantSipkeTheo hiene dochs noch wat oer (gjin lucht) en it wie de R dy’t de lêste twa doelpunten makke en jûns mei genoegen noch efkes neiprate mei syn heit..de W fan RWFRP.
(ah)