Ut- en ferslaggen 16-4

Weppers freed 15-4
14 april 2016
Weppers snein 17-4
17 april 2016

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei  dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700. 
Twitterje @ff_sds mei fansels ek! Graach sels

09:00 SDS D1 Leovardia D3  5-1
09:00 SDS E2 Makkum E2  3-3
09:00 SDS E4 Mulier E2  0-4
10:15 SDS F1 LSC 1890 F2  0-4
10:15 SDS MD1 SC Berlikum MD1  2-1
10:20 SDS C3 TOP’63 C1  
10:15 Mini league    
12:15 SDS A1 LSC 1890 A2  7-1
14:30 SDS 4 Ouwe Syl 2  2-2
14:30 SDS 2 Leovardia 2  3-1
08:45 LSC 1890 F8 SDS F4  5-3
09:00 IJVC F3 SDS F2  4-3
09:00 Oosterlittens D2 SDS D2  1-2
10:30 Balk E2 SDS E3  8-4
12:15 SJO Dronrijp/Foarut C3 SDS C2  
12:15 Zeerobben C2 SDS C1  0-1
12:30 ONS Boso Sneek B2 SDS B1  2-2
14:30 Zeerobben 4 SDS 3  0-2

SDS 2 – Leovardia 2

Het tweede moest gisteren aantreden tegen de nr 2 uit de competitie, Leovardia 2.
Leovardia kon nog kampioen worden, ze stonden maar 2 punten achter op de nr  1 met op dat moment nog 3 wedstrijden te gaan.
Maar afgelopen dinsdag had het 2e al een puike prestatie geleverd en met veel strijd en inzet de wedstrijd gewonnen, ook nu waren we gebrand op een goed resultaat.
Met slechts 11 fitte spelers en dus 3 A’s op de bank, waarvoor onze zeer grote dank, 2 al 90 min in de benen, en 1 een minuut of 70, grote klasse, begonnen we fel en in de 4e min al kregen we een vrije trap van de zeer goed fluitende Friso, die door Feite werd ingebracht en door Wietse, die erg uitgeslapen was   lichtjes werd getoucheerd tot 1-0.
In de 13e min kwam Leovardia op 1-1 en daarna werd het een gelijk opgaande strijd, maar net als dinsdag hadden wij toch de beste kansen, al counterde Leovardia soms erg gevaarlijk.
In de 27e min een pasje van Wietse  op Pieter, die zeer kalm de 2-1 maakte en in de 39e min een curieus doelpunt van Jentje, die een voorzet zou geven, daar rekende de keeper ook op, maar de bal vloog er bij de eerste paal in, 3-1 voor tegen een van de betere ploegen uit de competitie, wat een weelde.
In de 2e helft geen doelpunten meer, Leovardia had moeite met het zware veld, wij creëerden nog een aantal mogelijkheden en kansen, maar het bleef 3-1.
Martijn moest al vroeg in de 1e helft invallen voor een met een hamstring uitgevallen Stefan, Lourens en Gerwin speelde een groot gedeelte van de 2e helft moeiteloos mee, grote dank en grote klasse.
Leovardia verspeelde hiermee eigenlijk een eventueel kampioenschap, ze staan nu 5 punten achter op de nr 1 met nog 2 wedstrijden te gaan, het 2e kan nog steeds 3e worden of blijven, en dus  nog nacompetitie spelen.
Voor de hele ploeg een groot compliment van de begeleiding, wat een inzet, grote klasse!!!!

Boudewijn

SDS 4 – Ouwesyl 2      2-2
In 0-0 rêststân. SDS 4 kaam mei 2-0 foar yn hiele koarte tiid en it wie ek samar wer 2-2. Doelpuntenmakkers Sytse Hibma en Bas de Haan.

SDS A1 – LSC A2
Zonder al te goed voetballen heeft SDS A1 opnieuw gewonnen. Deze keer werd LSC aan de zegekar gebonden. Na de winterstop slechts 1 maal gelijk en verder alleen maar winstpartijen. Prachtig om te zien hoe overwinningen op de lager geplaatste clubs eenvoudig tot stand komen, in tegenstelling tot voor de winterstop. Het team is echt aan het groeien en met nog twee wedstrijden te gaan en twee punten voorsprong op de naaste concurrent wordt het nu echt spannend.
Vanmiddag onder het toeziend oog van verschillende eerste elftal spelers was het niet echt goed wat we lieten zien. Weinig combinaties maar juist de individuele acties voerden de boventoon. Al snel kwamen we op een 2-0 voorsprong. Door een onoplettendheid in de achterhoede werd het 2-1. Even werd het onrustig maar nog voor rust werd door de boys orde op zaken gesteld. Met een 4-1 stand gingen we de kleedkamer in.
Na rust werd de voorsprong uitgebouwd tot 7-1. Doelpunten vandaag door de jarige Habtamu, Lourens, Yward2x ( let op deze jongen, nog een B junior, net als Inne), Frank, Pieter S en Almar. Misschien ook de kracht van dit team, dat iedereen kan scoren.  Nog een speciaal woordje voor Wiebe Vellinga die met de wedstrijd beter gaat spelen.
Nog twee wedstrijden te gaan.  Komende zaterdag vrij en daarna Frisia thuis en delaatste wedstrijd op 7 mei a.s. Uit tegen de nr 2 SC Stiens.
Remco

Zeerobben C2 –  SDS C1:  0 –  1
Dizze kear net sammelje foar in utwedstriid efter in gemeentehus yn Wommels. Yn ferban mei de rommelmerke wie it no by van der Velde. Om healwei tolven kamen we oan yn Harns en in kertier letter stiene we klear om de warming-up te dwaan. Mar wer ?  Alle fuotbalfjilden wiene beset en der wie gjin trainings/ynskopfjildsje. Ergens yn in hoekje heal tusken de struken mei in sanbult yn ‘e midden wurde troch Ferry utsocht as ynskopfjild. No ja, fjild is hjirfoar in hiel grut wurd, mar we moasten dochs wat. Stan wie sadanich blesseare dat hy einliks net spylje koe. Lars joech foar de wedstriid oan dat hy misselik en lang net fit wie. Hy koe dus ek net spylje. Ek Sander joech oan net hielendal fit te wezen. Dit allegeare byelkoar wie fansels fier fan ideaal. Trochdat Lars net spylje koe, ferhuze Wiltsje nei de linksback posysje. Dit is foar Wiltsje beslist net syn favoriete plakje en boppedat hie hy in goeie en snelle rjochtsbuten by him stean. Dizze moast hy in pear kear rinne litte en op dat stuit wie it oan Mark te danken dat we net op efterstan kamen. Geandewei kamen we wat better yn de wedstriid en kamen sawier op foarsprong, mar de goal wurde ofkeurt foar butenspul. Dernei wiene it de skiedsrjochter en hun grinsrjochter die mei in oantal diskutabele beslissingen it us betiiden wol hiel moeilik makken. Dan is it de kuenst om hjir net op yn te gean en lekker troch te fuotbaljen. Oan de kant is dit best wol dreech, mar de jongens yn it fjild diene dit prima. It bleauwde tot oan de rest   0 – 0. De twadde helte wie fan us kant better. Net altiid like goed, mar der wie wol striid. Efterien stie it no goed under lieding fan de sterk spyljende Hendrik. Healwei de twadde helte komme we op foarsprong troch in goal fan Sjoerd. Dernei komme der mear kansen foar us en it wachtsjen is einliks op de 0 – 2. Zeerobben bliuwt in gefaarlike ploeg en se komme der sa no en dan gefaarlik ut. Mar Mark keepte geweldich en wie hjoed net te passeren. Ek frjemd dat de skiedsrjochter 2 minuten foar tiid fluitet foar it ein fan de wedstriid. Dit foenen wy wol best en koene wer 3 punten byskriuwe. Konkurrint Leovardia ferlear en sa liket it foar us allegeare op syn plak te fallen. Mar der binne noch 3 wedstriiden te gean en dizze 3 sille we allgeare winne moate.                Nye wike thus tsjin Frentsjer.
Theo.

SDS MD 1- sc Berlikum MD 1
Vorig weekend hoefden de meiden van MD1 niet te spelen en daarom hadden ze er zaterdag extra veel zin in om weer een wedstrijd te spelen. Er stond een stevige zijwind op het veld, maar daar hadden de meiden weinig last van. Er werd goed gecombineerd en dat resulteerde in de eerste helft in flink wat kansen voor SDS. Helaas bleef het bij kansen zodat de meiden met 0-0 de rust in gingen.
Vlak na rust speelde Renske de keepster van Berlikum uit en kon Silke de 1-0 intikken. Nog geen vijf minuten later waren de rollen omgedraaid: Silke zorgde ervoor dat Renske er 2-0 van kon maken. Berlikum probeerde het nog wel en kwam vlak voor tijd nog terug tot 2-1 maar daar bleef het bij.
De meiden hebben een prima wedstrijd gespeeld en je ziet dat het team aan het groeien is dit seizoen. Ze staan op dit moment op een welverdiende tweede plek op de ranglijst. En dat ze daar blij mee zijn is te zien op de foto!

Groet, Aukje Schellens
(regelmiep MD1)


Efkes Balje
It haadfjield lonkt. Wat wolle se der graach wer ris in echte wedstryd op spylje. Foarhinne waarden der de soalen ûnder de skuon wei spiele. Skoart ut alle hoeken en standen. It skoareboard wat opljochtet nei in sûnder wjergea, prachtich doelpunt. Wat in tiid. No rest der neat oars dan mei in pear leeftydsgenoaten in plakje yn it sân op freedtejûn. Freed koe it wachtsjen net langer doarje. It langstme wie te grut. As in pear kwajonges dy’t te hofkesjongen gean, sleepten de mannen goaltsjes, heskes, dopkes en bal nei it fjield en sa soe hun dream utkomme. Foar it moaie gers opoffere wurdt oan it neimoaderiche nylon. Krekt foar it startsignaal spatte de dream útelkoar. As in bear op de huning, kaam de terreinman fan de Skoalleseize efter de trekkerloads wei stowen. Hjir hiene de mannen net op rekenne. Al wat besmûke en ûnder in wat flauw, mar net sûnder respekt foar wat de man docht om ús fjielden fantastysk te behoedzjen, bedoelt protest, lûkten de mannen sich werom yn de modderpoel foar de boksen. It spul kaam yn de greep fan disse teloarstelling. Inkeld ien fraach hold de mannen besich.  Mear dan wa it earste diel of de einpot winne soe. Komt it der ea noch fan?
Tjerk.