Treffer oktober leit klear

SDS League wike 2
3 oktober 2003
Utslagen 4 oktober senioren en A1
4 oktober 2003

Hanzedrukkerij hat de Treffer fan oktober ôflevere. Moarn, sneon 4 oktober wurde se  rûnbrocht. Foar in protte bûtenleden leit dde Treffer klear yn de kantine.

Fansels ek dizze kear wer mei de fêste rubriken: Fan de Skeids, Sibe, in protte trefferkes, Gerrit Terpstra oan it wurd, it ljocht op sponsor Marten Sijszeling en in protte wedstriidferslaggen.

Ek is dêr it skriuwdebut fan Evert Tanja (mei help fan Dieuwke)