Trainersnijs

SDS EK-League (4)
9 juni 2004
Dy Dútsers binne ek net alles
10 juni 2004

It bestjoer fan SDS is der yn slagge om it trainingsplaatsje oangeande SDS 1 , 2 en de A1 klear te hawwen. Foar SDS 2 en de A1 moatte allinne noch in lieder en grinsrjochter fûn wurde. Fierders sjocht it der sa út:

*Lykle Bleekveld traint 2x de A-seleksje en 1x de A1 en docht ek de begelieding op sneon fan de A-seleksje.
*Klaas Okkema traint 2x de B-seleksje en docht ek de begelieding op sneon fan de B-seleksje.
*Freddy Scheltema traint 1x de A1.

Yn in skema sjocht it der sa út:
Maandag
19:00 – 20:15 A1 Lykle Bleekveld
20:15 – 21:45 A-selektie Lykle Bleekveld
     
Dinsdag
20:00 – 21:30 B-selektie Klaas Okkema
     
Woensdag
20:00-21:15 A1 Freddy Scheltema
     
Donderdag
19:00 – 20:30 A-selektie Lykle Bleekveld
20:30 – 22:00 B-selektie Klaas Okkema