SDS EK-League (4)

Kledingfonds
9 juni 2004
Trainersnijs
9 juni 2004

Oan ’t en mei sneon kin de SDS EK-League noch ynlevere wurde. It liket oan ’t no ta noch net sa gek mei it tal dielnimmers. Wy hawwe no al sa ’n 30 dielnimmers. Meastentiids levert eltsenien syn team pas op it lêst yn. Wy tinke dan ek wol boppe de 50 teams út te kommen. Jimme kinne it dielnimmersformulier hjir delhelje(sjoch hjirûnder) of ophelje by Willem Wijnia. Ek lizze der dielnimmersformulieren yn de Jimbar.

SDS EK-League
Foar it EK organisearje wy fan SDS in spesjale SDS EK-League. Foar 5 euro kinne je al meidwaan. As jimme it formulier folledich ynfulle dan wurdt dit jild automatisch fan je bankrekken ôfskreaun. It hinget fan it oantal dielnimmers ôf hoefolle prizenjild as der komt. De stân kinne jimme hjir eltse dei besjen. Ynfulde formulieren kinne jimme ynleverje by:
Willem Wijnia
Walperterwei 21
8731 CC Wommels

of mail se nei:
SDSLeague@vv-sds.nl

Klik hjirûnder en jimme kinne oan ‘e slach!

*
Invulformulier SDS EK-League