Skuon út de wylgen

Bekeryndieling SDS 5
2 augustus 2003
Traine yn Wommels
6 augustus 2003

50 jier skynt in magyske leeftyd te wêzen. Fuotbalje oan dy leeftyd ta, is foar de echte leafhawwers.

Ophâlde foar 50 jier is dan ek hiel normaal. (Wer) begjinne op 50 jier komt net faak foar. Pyt de Jong op 19 juny 50 wurden hat se skuon wer opsocht en makket no diel út fan de seleksje fan SDS 5.

De tsjinstanners binn warskôge foar yndraaiende korners.