Evenementen in december 2022

Fan Easterein nei boer Pyt (2)
30 augustus 2004
Wepperkes -tongersdei-
1 september 2004

Skylge, sneintemoarn om 9 oere, nei in jûntsje stappen stean de sweagers Tjeerd en Ype foar de spegel. Seit Tjeerd tsjin Ype:

Ynstjoering fan Klaas Pompstra

Ynstjoering fan Johan de Graaf

Ynstjoering fan Enne Johannes Bruinsma

Noch in ynstjoering fan Johan de Graaf

 

Mail in leuke tekst nei hof.hol@planet.nl