Technyske stêf SDS 1 docht geheimsinnich

SDS A1 wint fan CSL A1
25 april 2003
Doelpuntenmakkers
26 april 2003

Sneon 26 april is in wichtige dei foar SDS 1. De wedstriid tsjin CVVO mei net ferlern wurde. Noch nea earder is der safolle ûndúdlikheid oer de opstelling. Lieder Brouwer en trainer Kees Jansen woene tongersdeitejûn nei ôfrin fan de training gjin kommentaar jaan.

Der skine noch wat fraachtekens te wêzen by in oantal spilers dy’t wol of net fit binne. Dúdlik is wol dat Skelte Anema syn debút meitsje sil yn de begjinopstelling. Dat hawwe wy yn alle gefallen út tige betroubere bron (Oebele)