Stân foar de 8e finales

Stân SDS EK-League 24 juny
24 juni 2021
EK-weppers
25 juni 2021

No’t wy witte wa’t der allegear yn de 8e finales sitte rollet der wer in nije stân út de kompjoeter.

Klaas-Bouke Faber nimt de kopposysje oer fan Robert Terpstra. Dat is ek net sa gek, want fan de 16 teams yn de 8e finales hie hy der mar leafst 16 (!?) goed!
Johan Delfsma stiet no twadde en Tom Wijnia tredde. Sy hienen beide 15 fan de 16 goed.
Dat it nivo heech leit yn de SDS EK-League mei dúdlik wêze. Mar leafst 12 lju hienen 14 fan de 16 goed.
Net ien hie minder as 12 fan de 16 goed.

Koprinner Robert Terpstra en nûmer twa Anne Jan Hallema hawwe in flinke klap ferwurkje moatten. Sy steane no respektivelijk 8e en 9e.

Sjoerd van Beem kin mar net los komme fan it lêste plak. It gatsje mei de nûmer ien nei lêst is sels grutter wurden. Larson Hek hat 35 punten mear.

Moarn kinne jim genietsje fan wat EK-weppers hjir op de webside.

Stân âlde stân
1 4 Klaas-Bouke Faber Wommels 530
2 22 Johan Delfsma Wommels 485
3 35 Tom Wijnia Wommels 480
4 7 Bote Strikwerda Wommels 475
5 9 Frans-Pyter Terpstra Wommels 475
6 8 Hendrik Engbrenghof Wommels 475
7 20 Douwe Posthuma Snits 465
8 1 Robert Terpstra Skylge 465
9 2 Anne Jan Hallema Wommels 460
10 23 Sjoerd de Boer Wommels 460
11 28 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 460
12 3 Bas Postma Skylge 455
13 6 Jan en Simon van der Vaart Spannum 455
14 5 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 455
15 33 Margit Cnossen Spannum 455
16 31 Okke van der Kamp Aldegea SWF 455
17 36 Pieter Sijtsma Wommels 455
18 42 Bas van der Weij Easterein 450
19 12 Dirk en Mika Easterein 450
20 10 Hendrik de Jong Wommels 450
21 13 Jelmer Posthumus Wommels 450
22 11 Jurjen Eringa Rien 450
23 40 Pieter Kamstra Easterein 450
24 43 Appie Posthumus Wommels 445
25 44 Grietzen Broersma Leeuwarden 445
26 16 Jildert van der Werf Wommels 445
27 15 Pieter Wijnia Wommels 445
28 14 Willem Wijnia Wommels 445
29 47 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 440
30 18 Seriette Strikwerda Spannum 440
31 26 Brent Overal Easterein 435
32 21 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 435
33 24 Rick Hendriks Easterein 435
34 27 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 435
35 25 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 435
36 50 Hessel Yntema Jellum 430
37 34 Jort Elferink Skylge 430
38 49 Lieuwe-Jan Yntema Swol 430
39 32 Lolke Hofstra Wommels 430
40 37 Mark Klijnsma Wommels 430
41 41 Hessel Hek Skylge 425
42 51 Samme Overal Skylge 425
43 45 Auke Eringa Wommels 420
44 17 Aant Hofstra Wommels 415
45 46 Anne Stenekes Wommels 415
46 19 Ate Feike de Boer Wommels 415
47 48 Jesse van der Weide Wommels 415
48 29 Eeltje Postma Wommels 410
49 30 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 405
50 38 Jaap Toering Wommels 405
51 39 Jelle Wiersma Wommels 400
52 52 Trienus de Jong Wommels 400
53 53 Larson Hek Skylge 395
54 54 Sjoerd van Beem Wommels 360