Evenementen in november 2022

Weppers sneon 21-6
20 juni 2008
Weppers snein 22-6
22 juni 2008

Wat letter as jim fan ús wend binne hjir dan dochs de nijste stân fan de SDS EK-League wer.

Arjan Posthumus stiet noch altiten boppe-oan.

Immie Kamstra stiet noch altiten stiif lêst.

Stân Foarige Dielnemers Wenplak Totaal
20-jun stân      
1 1 Arjan Posthumus Easterein 295
2 2 Foeke Reitsma Easterein 285
3 4 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 285
4 5 Ozzy Spannum 285
5 6 Hendrik Engbrenghof Wommels 280
6 7 Lolke Bouma Easterein 280
7 8 Robert Sybesma Easterein 280
8 11 Douwe Reitsma Easterein 275
9 12 Freddy Scheltema Easterein 275
10 13 Tsjeard Halbersma Leeuwarden 275
11 15 Dennis Dijkstra Wommels 270
12 16 Jeroen Brouwer Wommels 270
13 18 Sytze Kooistra Easterein 270
14 19 Aant Hofstra Wommels 265
15 3 Jan Stenekes Easterein 265
16 20 Popko Wijnia Wommels 265
17 21 Skelte Anema Leeuwarden 265
18 9 Sjoerd van Beem Leeuwarden 260
19 23 Annemarie Wijnia Wommels 255
20 10 Bauke Dijkstra Easterein 255
21 24 Jaap Toering Weidum 255
22 25 Janneke Marije de Boer Wommels 255
23 26 Minne Bonnema Easterein 255
24 28 Robert Hoekstra Easterein 255
25 14 Bote Strikwerda Spannum 250
26 31 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 250
27 32 Henk Postma Wommels 250
28 33 Jan Simon Jelsma Easterein 250
29 34 Jan Strikwerda Easterein 250
30 17 Johan Delfsma Wommels 250
31 35 Kees Adema Grins 250
32 36 Pieter Kamstra Easterein 250
33 38 Ate Feike de Boer Wommels 245
34 39 Jildert Hylkema Easterein 245
35 40 Ate Vellinga en TdB Wommels 240
36 41 Feiko Broersma Easterlittens 240
37 22 Ids de Boer Easterein 240
38 42 Paul Reitsma Wommels 240
39 43 Bas van der Weij Easterein 235
40 44 Berend Bosgra Wommels 235
41 45 Dirk de Jong Easterein 235
42 46 Grytsje Jorritsma Easterein 235
43 47 Meinte Wesselius Wommels 235
44 27 Peter Sybesma Easterein 235
45 48 Wesley Hoitinga Wommels 235
46 29 Willem Wijnia Wommels 235
47 30 Chris Postma Wommels 230
48 52 Klaas Pompstra Wommels 230
49 53 Lolke Hofstra Wommels 230
50 37 Sipke Hiemstra Easterein 230
51 55 Gearard Posthumus Wommels 220
52 59 Jacob van Wieren Wommels 215
53 49 Alise Tanja de Vries Heerenveen 210
54 60 Fedde Wiersma Easterein 210
55 61 Feite de Haan Easterein 210
56 50 Gerard van Asselt Easterein 210
57 62 Jannie Kuindersma Drachten 210
58 51 Johan de Graaf Wommels 210
59 63 Mark Postma Wommels 210
60 54 Hylke Schrale Leeuwarden 205
61 56 Jan Bouke Bouma Easterein 200
62 57 Richt Folkerts Wommels 200
63 66 AnneMarije Hofstra Wommels 195
64 58 Auke Hiemstra Easterein 195
65 68 Hendrik de Jong Wommels 195
66 69 Feike Jorritsma Easterein 190
67 64 Wybren Jorritsma Leeuwarden 190
68 70 Harm Bergsma Easterein 185
69 65 Lisanne van Dijk Easterein 180
70 71 Redmer Strikwerda Wommels 180
71 72 Tinus Hoekstra Easterein 180
72 67 Doede Kooistra Easterein 175
73 74 Tjeerd Dijkstra Easterein 175
74 76 Marije Stenekes Easterein 170
75 77 Namkje Koudenburg Grins 170
76 78 Enne Bruinsma Easterein 165
77 73 Anne Stenekes Wommels 155
78 79 Trienus de Jong Lollum 155
79 75 Drilpudding Wommels 150
80 80 Enne Johannes Bruinsma Easterein 145
81 81 Immie Kamstra Hinnaerd 140