Stân SDS EK-League 18-6

Weppers tongersdei 18-6
18 juni 2008
Weppers sneon 21-6
20 juni 2008

Hjir wer de nijste stân fan de SDS EK-League. Arjan Posthumus stiet noch altiten boppe-oan. Hy stiet 10 punten foar op fjouwer nûmers 2.

Dennis Dijkstra is dwaande mei in frije fal. Hy giet fan it 3e nei it 15e plak.

Immie Kamstra hat it lêste plak oernommen fan Enne-Jehannes Bruinsma. 

Stân Foarige Dielnemers Wenplak Totaal
18-jun stân      
1 1 Arjan Posthumus Easterein 275
2 8 Foeke Reitsma Easterein 265
3 4 Jan Stenekes Easterein 265
4 10 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 265
5 2 Ozzy Spannum 265
6 11 Hendrik Engbrenghof Wommels 260
7 13 Lolke Bouma Easterein 260
8 14 Robert Sybesma Easterein 260
9 7 Sjoerd van Beem Leeuwarden 260
10 15 Bauke Dijkstra Easterein 255
11 16 Douwe Reitsma Easterein 255
12 17 Freddy Scheltema Easterein 255
13 19 Tsjeard Halbersma Leeuwarden 255
14 20 Bote Strikwerda Spannum 250
15 3 Dennis Dijkstra Wommels 250
16 22 Jeroen Brouwer Wommels 250
17 5 Johan Delfsma Wommels 250
18 6 Sytze Kooistra Easterein 250
19 24 Aant Hofstra Wommels 245
20 29 Popko Wijnia Wommels 245
21 30 Skelte Anema Leeuwarden 245
22 9 Ids de Boer Easterein 240
23 25 Annemarie Wijnia Wommels 235
24 12 Jaap Toering Weidum 235
25 35 Janneke Marije de Boer Wommels 235
26 27 Minne Bonnema Easterein 235
27 37 Peter Sybesma Easterein 235
28 38 Robert Hoekstra Easterein 235
29 39 Willem Wijnia Wommels 235
30 31 Chris Postma Wommels 230
31 42 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 230
32 18 Henk Postma Wommels 230
33 44 Jan Simon Jelsma Easterein 230
34 45 Jan Strikwerda Easterein 230
35 32 Kees Adema Grins 230
36 28 Pieter Kamstra Easterein 230
37 46 Sipke Hiemstra Easterein 230
38 47 Ate Feike de Boer Wommels 225
39 50 Jildert Hylkema Easterein 225
40 41 Ate Vellinga en TdB Wommels 220
41 26 Feiko Broersma Easterlittens 220
42 36 Paul Reitsma Wommels 220
43 48 Bas van der Weij Easterein 215
44 49 Berend Bosgra Wommels 215
45 21 Dirk de Jong Easterein 215
46 55 Grytsje Jorritsma Easterein 215
47 23 Meinte Wesselius Wommels 215
48 33 Wesley Hoitinga Wommels 215
49 40 Alise Tanja de Vries Heerenveen 210
50 57 Gerard van Asselt Easterein 210
51 58 Johan de Graaf Wommels 210
52 59 Klaas Pompstra Wommels 210
53 51 Lolke Hofstra Wommels 210
54 43 Hylke Schrale Leeuwarden 205
55 62 Gearard Posthumus Wommels 200
56 34 Jan Bouke Bouma Easterein 200
57 52 Richt Folkerts Wommels 200
58 53 Auke Hiemstra Easterein 195
59 54 Jacob van Wieren Wommels 195
60 66 Fedde Wiersma Easterein 190
61 56 Feite de Haan Easterein 190
62 68 Jannie Kuindersma Drachten 190
63 64 Mark Postma Wommels 190
64 65 Wybren Jorritsma Leeuwarden 190
65 71 Lisanne van Dijk Easterein 180
66 60 AnneMarije Hofstra Wommels 175
67 61 Doede Kooistra Easterein 175
68 63 Hendrik de Jong Wommels 175
69 70 Feike Jorritsma Easterein 170
70 67 Harm Bergsma Easterein 165
71 76 Redmer Strikwerda Wommels 160
72 77 Tinus Hoekstra Easterein 160
73 69 Anne Stenekes Wommels 155
74 72 Tjeerd Dijkstra Easterein 155
75 73 Drilpudding Wommels 150
76 74 Marije Stenekes Easterein 150
77 75 Namkje Koudenburg Grins 150
78 78 Enne Bruinsma Easterein 145
79 81 Trienus de Jong Lollum 135
80 80 Enne Johannes Bruinsma Easterein 125
81 79 Immie Kamstra Hinnaerd 120