Stân SDS EK-League 16-6

Weppers moandei 16-6
16 juni 2008
Stân SDS EK-League 17-6
17 juni 2008

Hjir wer de nijste stân yn de SDS EK-League. Net folle ferrassingen hjoed, dus feroarert der ek net folle yn de stân. Dennis Dijkstra giet noch altiten oan kop. Hy stiet 5 punten foar op nûmer 2, Arjan Posthumus.

Ûnderoan stiet noch altiten Enne-Jehannes Bruinsma.


Stân Foarige Dielnemers Wenplak Totaal
16-jun stân      
1 1 Dennis Dijkstra Wommels 200
2 4 Arjan Posthumus Easterein 195
3 2 Ozzy Spannum 190
4 3 Sytze Kooistra Easterein 185
5 7 Johan Delfsma Wommels 185
6 5 Hendrik Engbrenghof Wommels 180
7 8 Douwe Reitsma Easterein 175
8 12 Bote Strikwerda Spannum 175
9 15 Jan Stenekes Easterein 175
10 17 Robert Sybesma Easterein 170
11 18 Sjoerd van Beem Leeuwarden 170
12 11 Ate Vellinga en TdB Wommels 165
13 21 Foeke Reitsma Easterein 165
14 22 Ids de Boer Easterein 165
15 24 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 165
16 25 Tsjeard Halbersma Leeuwarden 165
17 6 Jan Bouke Bouma Easterein 160
18 9 Dirk de Jong Easterein 160
19 14 Jeroen Brouwer Wommels 160
20 16 Jaap Toering Weidum 160
21 19 Willem Wijnia Wommels 160
22 27 Lolke Bouma Easterein 160
23 30 Meinte Wesselius Wommels 160
24 10 Minne Bonnema Easterein 155
25 20 Hylke Schrale Leeuwarden 155
26 23 Jan Strikwerda Easterein 155
27 31 Pieter Kamstra Easterein 155
28 32 Henk Postma Wommels 155
29 33 Alise Tanja de Vries Heerenveen 155
30 34 Bauke Dijkstra Easterein 155
31 35 Freddy Scheltema Easterein 155
32 37 Jan Simon Jelsma Easterein 155
33 38 Wesley Hoitinga Wommels 155
34 39 Sipke Hiemstra Easterein 155
35 13 Chris Postma Wommels 150
36 42 Aant Hofstra Wommels 145
37 44 Feiko Broersma Easterlittens 145
38 45 Jildert Hylkema Easterein 145
39 48 Robert Hoekstra Easterein 145
40 49 Annemarie Wijnia Wommels 145
41 50 Bas van der Weij Easterein 145
42 53 Popko Wijnia Wommels 145
43 54 Skelte Anema Leeuwarden 145
44 26 Kees Adema Grins 140
45 55 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 140
46 28 Janneke Marije de Boer Wommels 135
47 29 Johan de Graaf Wommels 135
48 43 Auke Hiemstra Easterein 135
49 46 Lolke Hofstra Wommels 135
50 47 Richt Folkerts Wommels 135
51 52 Paul Reitsma Wommels 135
52 62 Gerard van Asselt Easterein 135
53 64 Peter Sybesma Easterein 135
54 36 Jacob van Wieren Wommels 130
55 40 Klaas Pompstra Wommels 125
56 41 Ate Feike de Boer Wommels 125
57 57 Doede Kooistra Easterein 125
58 59 Drilpudding Wommels 125
59 63 Mark Postma Wommels 125
60 65 AnneMarije Hofstra Wommels 125
61 68 Berend Bosgra Wommels 125
62 70 Gearard Posthumus Wommels 125
63 71 Grytsje Jorritsma Easterein 125
64 51 Feite de Haan Easterein 120
65 69 Fedde Wiersma Easterein 115
66 76 Jannie Kuindersma Drachten 115
67 58 Wybren Jorritsma Leeuwarden 110
68 61 Hendrik de Jong Wommels 110
69 56 Tjeerd Dijkstra Easterein 105
70 60 Harm Bergsma Easterein 100
71 67 Marije Stenekes Easterein 100
72 74 Namkje Koudenburg Grins 100
73 66 Feike Jorritsma Easterein 90
74 72 Redmer Strikwerda Wommels 90
75 73 Anne Stenekes Wommels 90
76 75 Lisanne van Dijk Easterein 90
77 77 Tinus Hoekstra Easterein 80
78 80 Enne Bruinsma Easterein 80
79 78 Immie Kamstra Hinnaerd 70
80 79 Trienus de Jong Lollum 70
81 81 Enne Johannes Bruinsma Easterein 60