Stân SDS EK-League 17-6

Stân SDS EK-League 16-6
16 juni 2008
Weppers tongersdei 18-6
18 juni 2008

Hjir wer de nijste stân fan de SDS EK-League. Dennis Dijkstra is fan de kopposysje ôf. Arjan Posthumus nimt it fan him oer. Ozzy stiet 2e mei 5 punten efterstân.

Bote Strikwerda giet aardich de boat yn. Hy sakket fan 8 nei 20. Ate Vellinga en TdB geane hielendal de boaten yn. Sy sakje fan 12 nei 41.

Ûnderoan steane Enne Jehannes Bruinsma en Trienus de Jong no tegeare mei 85 punten.

Stân Foarige Dielnemers Wenplak Totaal
16-jun stân      
1 2 Arjan Posthumus Easterein 235
2 3 Ozzy Spannum 230
3 1 Dennis Dijkstra Wommels 225
4 9 Jan Stenekes Easterein 225
5 5 Johan Delfsma Wommels 225
6 4 Sytze Kooistra Easterein 225
7 11 Sjoerd van Beem Leeuwarden 220
8 13 Foeke Reitsma Easterein 215
9 14 Ids de Boer Easterein 215
10 15 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 215
11 6 Hendrik Engbrenghof Wommels 210
12 20 Jaap Toering Weidum 210
13 22 Lolke Bouma Easterein 210
14 10 Robert Sybesma Easterein 210
15 30 Bauke Dijkstra Easterein 205
16 7 Douwe Reitsma Easterein 205
17 31 Freddy Scheltema Easterein 205
18 28 Henk Postma Wommels 205
19 16 Tsjeard Halbersma Leeuwarden 205
20 8 Bote Strikwerda Spannum 200
21 18 Dirk de Jong Easterein 200
22 19 Jeroen Brouwer Wommels 200
23 23 Meinte Wesselius Wommels 200
24 36 Aant Hofstra Wommels 195
25 40 Annemarie Wijnia Wommels 195
26 37 Feiko Broersma Easterlittens 195
27 24 Minne Bonnema Easterein 195
28 27 Pieter Kamstra Easterein 195
29 42 Popko Wijnia Wommels 195
30 43 Skelte Anema Leeuwarden 195
31 35 Chris Postma Wommels 190
32 44 Kees Adema Grins 190
33 33 Wesley Hoitinga Wommels 190
34 17 Jan Bouke Bouma Easterein 185
35 46 Janneke Marije de Boer Wommels 185
36 51 Paul Reitsma Wommels 185
37 53 Peter Sybesma Easterein 185
38 39 Robert Hoekstra Easterein 185
39 21 Willem Wijnia Wommels 185
40 29 Alise Tanja de Vries Heerenveen 180
41 12 Ate Vellinga en TdB Wommels 180
42 45 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 180
43 25 Hylke Schrale Leeuwarden 180
44 32 Jan Simon Jelsma Easterein 180
45 26 Jan Strikwerda Easterein 180
46 34 Sipke Hiemstra Easterein 180
47 56 Ate Feike de Boer Wommels 175
48 41 Bas van der Weij Easterein 175
49 61 Berend Bosgra Wommels 175
50 38 Jildert Hylkema Easterein 175
51 49 Lolke Hofstra Wommels 175
52 50 Richt Folkerts Wommels 175
53 48 Auke Hiemstra Easterein 170
54 54 Jacob van Wieren Wommels 170
55 63 Grytsje Jorritsma Easterein 165
56 64 Feite de Haan Easterein 160
57 52 Gerard van Asselt Easterein 160
58 47 Johan de Graaf Wommels 160
59 55 Klaas Pompstra Wommels 160
60 60 AnneMarije Hofstra Wommels 150
61 57 Doede Kooistra Easterein 150
62 62 Gearard Posthumus Wommels 150
63 68 Hendrik de Jong Wommels 150
64 59 Mark Postma Wommels 150
65 67 Wybren Jorritsma Leeuwarden 150
66 65 Fedde Wiersma Easterein 140
67 70 Harm Bergsma Easterein 140
68 66 Jannie Kuindersma Drachten 140
69 75 Anne Stenekes Wommels 130
70 73 Feike Jorritsma Easterein 130
71 76 Lisanne van Dijk Easterein 130
72 69 Tjeerd Dijkstra Easterein 130
73 58 Drilpudding Wommels 125
74 71 Marije Stenekes Easterein 125
75 72 Namkje Koudenburg Grins 125
76 74 Redmer Strikwerda Wommels 120
77 77 Tinus Hoekstra Easterein 120
78 78 Enne Bruinsma Easterein 105
79 79 Immie Kamstra Hinnaerd 95
80 81 Enne Johannes Bruinsma Easterein 85
81 80 Trienus de Jong Lollum 85