Evenementen in december 2022

Weppers snein 15-6
14 juni 2008
Tarieding SDS 1 2008-2009
16 juni 2008

Hjir wer de nijste stân yn de SDS EK-League. It is Dennis Dijkstra dy ’t de kopposysje oernimt fan Sytze Kooistra. Hy stiet 10 punten foar op nûmer 2, Ozzy út Spannum.

Der wienen net folle dielnimmers dy ’t rekken hâlden hienen mei Turkije. 17 dielnimmers hienen dit mar goed. Der wienen mar 2 dielnimmers dy ’t Portugal net yn de kwartfinales seagen.

Enne-Jehannes Bruinsma stiet no ûnderoan. Hy hat 35 punten. Dat binne 5 punten minder as nûmer ien nei lêst, heit Enne Bruinsma.

De punten foar de 2 kwartfinalisten, Portugal en Turkije,
kamen der hjoed ek by.

Stân Foarige Dielnemers Wenplak Totaal
15-jun stân      
1 3 Dennis Dijkstra Wommels 160
2 5 Ozzy Spannum 150
3 1 Sytze Kooistra Easterein 145
4 2 Arjan Posthumus Easterein 145
5 26 Hendrik Engbrenghof Wommels 140
6 7 Jan Bouke Bouma Easterein 135
7 4 Johan Delfsma Wommels 135
8 6 Douwe Reitsma Wommels 135
9 15 Dirk de Jong Easterein 130
10 39 Minne Bonnema Easterein 130
11 22 Ate Vellinga en TdB Wommels 125
12 9 Bote Strikwerda Spannum 125
13 24 Chris Postma Wommels 125
14 12 Jeroen Brouwer Wommels 125
15 20 Jan Stenekes Easterein 125
16 19 Jaap Toering Weidum 120
17 49 Robert Sybesma Easterein 120
18 41 Sjoerd van Beem Leeuwarden 120
19 30 Willem Wijnia Wommels 120
20 8 Hylke Schrale Leeuwarden 115
21 17 Foeke Reitsma Easterein 115
22 10 Ids de Boer Easterein 115
23 27 Jan Strikwerda Easterein 115
24 11 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 115
25 29 Tsjeard Halbersma Leeuwarden 115
26 37 Kees Adema Grins 115
27 57 Lolke Bouma Easterein 110
28 66 Janneke Marije de Boer Wommels 110
29 67 Johan de Graaf Wommels 110
30 63 Meinte Wesselius Wommels 110
31 13 Pieter Kamstra Easterein 105
32 18 Henk Postma Wommels 105
33 14 Alise Tanja de Vries Heerenveen 105
34 31 Bauke Dijkstra Easterein 105
35 33 Freddy Scheltema Easterein 105
36 34 Jacob van Wieren Wommels 105
37 35 Jan Simon Jelsma Easterein 105
38 60 Wesley Hoitinga Wommels 105
39 50 Sipke Hiemstra Easterein 105
40 68 Klaas Pompstra Wommels 100
41 75 Ate Feike de Boer Wommels 100
42 43 Aant Hofstra Wommels 95
43 23 Auke Hiemstra Easterein 95
44 16 Feiko Broersma Easterlittens 95
45 36 Jildert Hylkema Easterein 95
46 21 Lolke Hofstra Wommels 95
47 28 Richt Folkerts Wommels 95
48 40 Robert Hoekstra Easterein 95
49 51 Annemarie Wijnia Wommels 95
50 52 Bas van der Weij Easterein 95
51 32 Feite de Haan Easterein 95
52 73 Paul Reitsma Wommels 95
53 48 Popko Wijnia Wommels 95
54 59 Skelte Anema Leeuwarden 95
55 64 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 90
56 72 Tjeerd Dijkstra Easterein 90
57 25 Doede Kooistra Easterein 85
58 42 Wybren Jorritsma Leeuwarden 85
59 45 Drilpudding Wommels 85
60 46 Harm Bergsma Easterein 85
61 47 Hendrik de Jong Wommels 85
62 56 Gerard van Asselt Easterein 85
63 58 Mark Postma Wommels 85
64 71 Peter Sybesma Easterein 85
65 44 AnneMarije Hofstra Wommels 75
66 61 Feike Jorritsma Easterein 75
67 38 Marije Stenekes Easterein 75
68 53 Berend Bosgra Wommels 75
69 54 Fedde Wiersma Easterein 75
70 55 Gearard Posthumus Wommels 75
71 62 Grytsje Jorritsma Easterein 75
72 74 Redmer Strikwerda Wommels 75
73 65 Anne Stenekes Wommels 65
74 70 Namkje Koudenburg Grins 65
75 69 Lisanne van Dijk Easterein 65
76 78 Jannie Kuindersma Drachten 65
77 80 Tinus Hoekstra Easterein 55
78 77 Immie Kamstra Hinnaerd 45
79 81 Trienus de Jong Lollum 45
80 76 Enne Bruinsma Easterein 40
81 79 Enne Johannes Bruinsma Easterein 35