Stân SDS EK-League 10-6

Weppers tiisdei 10-6
9 juni 2008
Weppers woansdei 11-6
11 juni 2008

Hjir dan eindelijk de earste stân fan de SDS EK-League. Mar leafst 80 lju hawwe harren ynskreaun. Tige tank hjirfoar!

Wy sille noch efkes besjen wat it prizenjild eksakt wurdt.

3 manljû hawwe nei 8 wedstriden noch alles goed.
Johan Delfsma, Sytze Kooistra en Arjan Posthumus binne dan ek de terjochte koprinners.

De 3 ûndersten hawwe noch mar 10 punten. Ate Feike de Boer hie allinnich Nederlân goed en Trienus de Jong en Enne Jehannes Bruinsma allinnich Oostenryk-Kroatië.

Stân Dielnemers Totaal
1 Johan Delfsma 80
2 Sytze Kooistra 80
3 Arjan Posthumus 80
4 Dennis Dijkstra 70
5 Douwe Reitsma 70
6 Henk Postma 70
7 Jan Bouke Bouma 70
8 Hylke Schrale 70
9 Auke Hiemstra 60
10 Jelte Pieter Dijkstra 60
11 Robert Hoekstra 60
12 Foeke Reitsma 60
13 Lolke Hofstra 60
14 Feiko Broersma 60
15 Jan Stenekes 60
16 Pieter Kamstra 60
17 Ate Vellinga en TdB 60
18 Jeroen Brouwer 60
19 Feite de Haan 60
20 Ozzy 60
21 Jildert Hylkema 50
22 Harm Bergsma 50
23 Chris Postma 50
24 Bote Strikwerda 50
25 Ids de Boer 50
26 Mark Postma 50
27 Freddy Scheltema 50
28 AnneMarije Hofstra 50
29 Bauke Dijkstra 50
30 Hendrik Engbrenghof 50
31 Marije Stenekes 50
32 Jacob van Wieren 50
33 Jan Strikwerda 50
34 Richt Folkerts 50
35 Annemarie Wijnia 50
36 Doede Kooistra 50
37 Dirk de Jong 50
38 Jaap Toering 50
39 Alise Tanja de Vries 50
40 Willem Wijnia 40
41 Lisanne van Dijk 40
42 Wesley Hoitinga 40
43 Grytsje Jorritsma 40
44 Sjoerd van Beem 40
45 Wybren Jorritsma 40
46 Popko Wijnia 40
47 Berend Bosgra 40
48 Sipke Hiemstra 40
49 Skelte Anema 40
50 Tsjeard Halbersma 40
51 Hendrik de Jong 40
52 Minne Bonnema 40
53 Kees Adema 40
54 Peter Sybesma 40
55 Bas van der Weij 40
56 Gerard van Asselt 40
57 Fedde Wiersma 40
58 Drilpudding 40
59 Gearard Posthumus 40
60 Feike Jorritsma 40
61 Redmer Strikwerda 30
62 Jannie Kuindersma 30
63 Lolke Bouma 30
64 Aant Hofstra 30
65 Immie Kamstra 30
66 Enne Bruinsma 30
67 Namkje Koudenburg 30
68 Tjeerd Dijkstra 30
69 Anne Stenekes 30
70 Robert Sybesma 30
71 Janneke Marije de Boer 20
72 Johan de Graaf 20
73 Paul Reitsma 20
74 Tinus Hoekstra 20
75 Klaas Pompstra 20
76 Meinte Wesselius 20
77 Gerlof-Jan Hofstra 20
78 Trienus de Jong 10
79 Ate Feike de Boer 10
80 Enne Johannes Bruinsma 10