Sneon nijjiersgearkomst en snertrin

Weppers tongersdei 6-1
5 januari 2011
Weppers freed 7-1
7 januari 2011

Sa as jim witte is de nijiersresepsje kommende sneon 8 jannewaris.

Wy as aktiviteitenkommisje ha it volgende programma makke. 

 

13.00 oere: Start kuiertocht fan sawat 9 kilometer.

 

14.00 oere: Start dravers foar in rûntsje fan sa’n 7 kilometer.

 

15.15 oere: Genietsje fan in kop snert.

 

16.00 oere: Nijierstaspraak fan ús foarsitter.

 

Fansels ha we ek draaiend rad en in gesellich stikje musyk.

 

Ek stiet der noch in lytse ferrassing op it programma, mar dat sjogge jimme dêr wol!

 

Foar earst noflike krystdagen en in goeie jierwikseling tawinske.

 

Út namme fan de aktiviteitenkommisje,

 

Anny