Evenementen in november 2022

Littenseradiel op plak 307
15 november 2002
Klaas "Dak" nimt ôfskie fan it 2e
17 november 2002

Tonego 1 – SDS 1   0-4

Doelpuntenmakkers: Floris Hiemstra, Hendrik de Jong, Harm Stremler. Robert Sijbesma

Oeverzwaluwen 2 – SDS 2      2-2

Doelpunten: Willem Wijnia , Klaas Visser

SDS 3 – Leeuwarder Zwaluwen 2-0

Doelpunten: Ronny Wagenaar, Friso Albada

SDS 4 – Tsjummearum 2   1-2

Doelpunt: Bas van der Wey

SDS 5 – SSS 3    5-1

Doelpunten: Roel Sijbesma (2) Eddy de Boer (3)