Evenementen in november 2022

Weppers freed 7-3
6 maart 2008
Utslaggen 8 maart
7 maart 2008

SDS 1 moat thús tsjin Oeverzwaluwen om 14.30. Om 13.15 oanwêzich wêze.
Feite, Erik, Jacob-Klaas, Tsjeard, Jildert, Hendrik, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Henk, Mark,Tsjalling, Anne, Harm, Jaap, Marten

SDS 2 – Genemuiden 4 om 12.00  (der wêze om 10.45 oere)

Geert, Redmar, Jeroen, Marten, Andrew, Jan Simon, Stefan, Syb, Sjoerd, Sybren, Remco, Wichard, Hjalmar

Harkemase Boys 3- SDS 3  13.30   (fuort 11.45)
Korné, Bauke, Dennis, Arjen, Bote, Ralph, Ronny, Sjoerd, Jelte, Anco, Pytrik, Jentsje, Jan, Jeroen W.

Top 3 – SDS 4    14.30 oere   (fuort 13. 15)
Gerlof V , Gerlof Jan , Erwin, Lieuwe, Rudy, Ivo, Bas, Rinse, Gearard, Pieter, Willem, Jeroen L. en Tiemen.

SDS 5 – NOK 4    14.30    (der wêze 14.00 oere)

Pieter, Coen, Jaap, Eddy, Ids, Stoffel, Ype, Harm-Auke, Tjeerd, Christiaan, Aant, Durk

 

De folgende 34 spilers binne der net:

Skelte  – op lange latten

Floris – liederje

Kasper – skoalreiske

Dirk – skeind

Dirk Y – trainingskamp Nij Seelân

Robert – skeind

Gerrit – wurkje

Robert – liederje

Pieter – piramide beklimme

Donny – licht skeind

Willem – weppers helje út Liverpool

Jos – wurkje

Paul – skeind

Stefan – skeind

Frank – kealleboarne

Jappie – liederje

Gerrit – mei Jimmy te kuierjen

Johan – pyramide beklimme

Romke – op nije trekker kilometers meitsje

Jacob S. – oan de haspel

Bas – kantinetsjinst

Jelle – anti aaisikers fan it liif hâlde

Bertus – skeind

Sipke – skiedsrjochterje bij muorrekeatsen

Marco – Jelle helpe
Trienus – al wer of noch altiten skeind

Piet – bekomme

Klaas – traine

Jacob – sparret him foar nije wike

Roel – skeind

Ype – Liverpool op stelten sette

Gerrit – skeind

Folkert R. – beammen kappe bij A7

Klaas V – dakgoaten skjinmeitsje