Seleksjes sneon 9-4

SDS League: "Coolsingel nog in zicht!"
6 april 2016
Weppers freed 8-4
7 april 2016

Berlikum 1- SDS 1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Bauke, Jacob, Teun, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jaap, Elger, Sjoerd, Habtamu, Gerrit en Feite
Flagger: Enne Johannes Bruinsma

Waterpoort Boys 2 – SDS 2
10.45: der wêze
12.00: fuotbalje

Hendrik, Marten, Wietse, Jentsje, Pieter, Stefan v K, Jurjen L, Bote, Jort, Tjeerd, Ralph, Willem, Jelte H
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Boudewijn, Tjeerd, Ralph, Jentsje

SDS 3 – Makkum 4
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje

Wichard, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Gerlof Jan, Henk, Hans, Harm, Robert, Ype, Pieter Lieuwe, Klaas, Flagger: Geert

Tzummarum 2  – SDS 4 
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Broer Jacob, Arjan, Jelte H, Gert Jan, Ruun, Eeltje, Jort, Martijn, Peter, Doede, Wietse