Seleksjes sneon 8-11

Stilstean bij en werom sjen op……
5 november 2014
Wepperkes freed 7-11
6 november 2014

SDS 1 – NOK 1
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Hendrik, Wytze,Tjipke, Jelmer, Harm, Jaap, Wiebe, Almar
Assistent skiedsrjochter: René Zijlstra

SDS 2 – sc Bolsward 2
11.30: der wêze
12.30: fuotbalje

Kristian, Jort, Elger, Geert, Hendrik E, Gerrit, Broer Jacob, Feite, Bote, Allert, Sjoerd de V, Tjeerd, Ralph, Willem, Stephan K.
Flagger: Klaas de Haan

SDS 4 – AVC 3
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje

Wichard, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan-Simon, Hans, Peter, Robert, Ype, Pieter-Lieuwe, Jeroen en Ronny, Jelle, Jesse
Flagger: Daan Boersma

HJSC 3 – SDS 5
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Jurjen, Klaas Bouke, Sytse, Remon, Douwe, Jelte, Jelmer, Arjan, Gert Jan H, Gerlof Jan, Thomas, Eeltje,  Peter, Doede, Wietse, Bram van B


SDS A1 – Sint Anne parochie A1  giet net troch
14.00 der wêze
15.00 fuotbalje
Pieter de V (broekjes meinimme), Jurjen L, Jurjen, Jelle Jan, Stephan, Lourens, Martijn, Wiebe, Almar,  Pieter, Foeke, Douwe , Remon en Gerwin.
Flagger: Klaas Overal