Evenementen in december 2022

Wepperkes -freed-
30 augustus 2007
Utslaggen sneon
31 augustus 2007

Hjir de seleksjes foar sneon 1 septimber:

Zeerobben 1 tsjin SDS 1 14.30 oere (fuort 12.45 oere)
Jaap, Kasper,Tsjeard, Anne, Jan Simon, Jildert,Tsjalling, Floris, Henk,Tsjipke Klaas, Dirk Yde, Harm , Hendrik, Skelte en Robert.

SDS 2: frij
Der soe traint wurde, mar dit giet net troch. Der misse tefolle jonges.

SDS 3: thús om 12.45 tsjin Ouwe Syl 2
Gjin seleksje bekind.

SDS 4: fiskerijdagenfrij

SDS 5: Spylje tsjin AVC om 12.45 (fuort 11.45)
Korne, Eddy, Ids, Bertus, Stoffel, Harm Auke,Tjeerd, Sipke,Gerlof Jan, Piet, Durk, Jacob, Roel, Ype T. en Bas.

SDS DAJ 1 – ONS DA3 om 12.30
Gjin seleksje bekind.