Seleksjes sneon 7-5

Weppers freed 6-5
5 mei 2011
Utslaggen 7-5
5 mei 2011

De triennen spatte je yn de eagen by it sjen nei dizze seleksjes. SDS 4, 5 en 6 hoefe(lês kinne) sneon net te fuotbaljen en der kinne mar krekt genôch spilers byinoar harke wurde om 3 senioarenteams fuotbalje te litten. Dit is it rissultaat:

SDS 1- Be Quick Dokkum 1
13.00 der wêze 
14.30fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Feite, Erik, Jacob-Klaas, Tjipke, Arjan, Mark, Henk, Harm, Redmar, Jacob, Marten en Anne.

BCV 2 – SDS 2 
11.45 fuort
13.30 fuotbalje
Jildert, Wytze, Arjen L., Bauke, Jelte P, Jan Simon, Harm-Jan, Sietse, Syb, Jort, Robert,  Elger, Willem en Sjoerd R.

SDS 3- Oudehaske 2
11.45 der wêze
12.15 fuotbalje
Sjoerd van B., Geert, Hendrik E., Jentsje, Jan S., Bote, Lieuwe v.d.B., Ids B., Harm-Auke, Sytse, Pytrik, Bram en Doede K.

SDS 4 is al út de kompetysje helle


NOK 4 – SDS 5 giet net troch


SDS 6 is frij


SDS DA1-LSC DA2
seleksje is ús noch net bekend
11.15 fuort
12.30 fuotbalje
Tarina, Neeltje, Tryntsje, Marije V, Amarins, Rianne, Nellie, Mette, Myriam, Sietske, Tessa, Sieta, Jitske, Manon
SDS Da2 – Heeg DA1
9:45 der wêze
10.30 fuotbalje
Amarins, Antje, Anna Marijke, Margriet, Susan, Geartsje, Hotske, BW, Sanne Rixt, Sietske en twa froulje fan Da1


Wa binne der net:
Jaap (herstellende fan stikkene efterste krúsbân)
Skelte (lêst fan in (ham)string)
Andries (kin it paad nei Easterein net mear fine)
Grietzen (knibbel)
Jelmer (hûs oan it ynrjochtsjen)
Dirk-Yde (sjoch Skelte)
Dennis (bekomme fan poatynfeksje)
Gerrit F. (no al ûnwennich fan Easterein)
Hendrik (bekomme fan 2e operaasje oan achillespees)
Pieter (skouder út de kom)
Stefan (auto’s oan ’t demonteren)
Sybren N. (kuile)
Christiaan P. (blesseard)
Sybren W. (studere)
Gerlof (cd’s oan de man bringe)
Ralph (hús fersiere foar bekerfinale)
Jeroen W. (op lytse fan Ronny passe)
Ronny W. (op Jeroen W. passe)
Andrew (tintekamp ynrjochtsje)
Johan D. (noas stikken)
Pieter G. (mei de frou de stêd út)
Bas de H. (sjoch Gerlof)
en sa noch folle mear! 
Thor (
Anco (sparret him foar it bestjoerlike keatsseizoen)
Ype B. (wa?)
Klaas K. (boartet leaver yn it sân)
Boudewijn K. (nei it swimbad)
Durk O. (wol earst wedstrydritme opdwaan op de training)
Jacob P. (moterride)
Klaas Dak (út te fytsen)
Ids de B. (knibbel)
Jan-Bouke (platen poetse)
Igor (Igge ûntromje)
Steffen (nei ’t strân)
Gerlof-Jan (twadde fytskursusdei)
Erwin (peaske-aaien rûnride)
Martijn (tanken folsmite)