Seleksjes sneon 7-12

SDS League: 2 wykpriiswinners!
5 december 2013
Weppers freed 6-12
6 december 2013

SDS 1 – NOK 1 
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Tjipke, Jelmer, Mark, Marco, Dirk Yde, Harm, Sjoerd de V, Marten.
Flagger: René Zijlstra

Kantine tsjinst: ien fan it earste (Jelmer?)

SDS 2 – Wikels Hallum
13.15
: der wêze
14.30: fuotbalje
Wietse, Ayanle, Bauke, Jelte P, Gerrit, Feite, Hendrik, Anne, Bote, Sjoerd R, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem
Flagger:

Kantine tsjinst:  ien fan it twadde (Ayanle?)

YVC 2 – SDS 4 – ôflast
Fan SDS 4 hawwe wij it measte net trochkrigen. Dat dizze trije man it opnimme tsjin YVC 2 liket ús in foarm fan swiere ûnderskatting fan de tsjinstanner en in noch swierdere oerskatting fan de eigen kwaliteiten.
Of wisten sy al dat it ôflast wurde soe?

11.00
: der wêze
12.30: fuotbalje
Gerlof Jan, Bram, Arjan, Rick, Gert Jan H, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Gert Jan R, Peter, Doede S, Gerrit T, Stefan vd V.

EBC 2 – SDS 5
12.40: der wêze
14.00: fuotbalje

Bertus, Wichard, Harm Auke,Tjeerd, Gert Jan, Auke, Robert H, Jan Simon, Peter, Robert S, Ype, Pieter Lieuwe, Klaas, Jappie, Jeroen en Daan.

SDS A1 – Heerenveense Boys A2
11.15: der wêze
12.00: spylje

Jelle, Allert, Pieter, Ruurd, Pieter, Jurjen, Bauke, Lourens, Martijn, Pieter, Foeke, Remon, Gerwin
Flagger: Klaas Overal

SDS A2 – Blauw Wit A2
09.30: der wêze
10.10: spylje

Bauke, Stephan K, Marco, Ruun, Wietse, Foeke, Jort, Douwe, Remon, Jan Fokko, Bote, Jorrit

CVO Vr1- SDS VR 1
09:45: der wêze
11:00: spylje

Amarins, Geeske, Jildou, Manon, Marije H, Mette, Neeltje, Sieta, Sietske, Susan, Tarina, Hester, Gerry Edou, Riemkje, Thessa
en Marije V