Seleksjes sneon 6-4

Weppers freed 5-4
4 april 2013
SDS League: Bauke toant Veerkracht!
4 april 2013

Heerenveense Boys 1 – SDS 1
12.15 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Kristian, Erik, Jacob, Dirk, Wytze, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Sjoerd de Vries
Ass.skiedsrjochter : Klaas Pompstra 

SDS 2 – Zeerobben 2
13.30: der wêze

14.30 : fuotbalje
Tjeerd, Ayanle, Bauke, Jelte P., Marten, Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Syb, Anne, Jort, Willem, Henk


SDS 3 – DWP 2
11.00: der wêze
12.00: fuotbalje
Sytse K, Remon,Ids, Geert, Jentsje, Sytse H, Pytrik, Andries, Mark, Jan, Bote, Ralph, Gerlof Jan.

Scharnegoutum 3 – SDS 4
13.00: fytsers der wêze
13.20: auto’s der wêze
14.30: fuotbalje
Bram, Douwe, Jelmer, Steffen, Jonathan, Broer Jacob,  Gert Jan, Jelle , Doede K. Thomas, Eeltje, Doede S, Tseard, Rudy

SDS 5 – Sleat 3
13.00: der wêze
13.45: fuotbalje

Liuewe, Bertus, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Christiaan, Robert H, Hans, Peter, Ype, Pieter, Klaas, Ronny, Manolito
 Lieuwe, Jappie, Ronny, Manolito