Seleksjes sneon 6-12

SDS League: Balletje, Balletje pakt wykpriis!
4 december 2014
Sinteklaas weppers 2014
4 december 2014

QVC 1 – SDS 1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Dirk, Hendrik, Tjipke, Harm, Jaap, Elger Pieter de V, Pieter S
Assistent skiedsrjochter: René Zijlstra

Makkum 2 – SDS 2
13.30
: der wêze
14.30: fuotbalje
Kristian, Sjoerd, Geert, Hendrik E, Gerrit, Broer Jacob, Feite, Jentsje, Pieter, Bote, Allert, Sjoerd, Tjeerd, Pieter W
Flagger: Klaas de Haan

SDS 4 – sc Bolsward 4
13.15 der wêze
14.00 fuotbalje
Wichard, Harm A, Rudy, Gert Jan,  Auke, Jan Simon, Hans, Jan, Ype, Pieter-Lieuwe, Klaas, Jeroen, Ronny
Flagger: Daan Boersma

YVC 3 – SDS 5
13.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Remon,  Jelle, Jelte,  Jelmer, Arjan, Gert Jan H, Sytse H, Gerlof Jan, Andries, Thomas, Ruun, Eeltje, Peter en Doede
Riders: Jelmer, Jelte, Gerlof

sc Stiens A1 – SDS A1 
09.15 der wêze (fit)
10.30 fuotbalje
Pieter de V, Jurjen L, Jelle Jan, Stephan, Lourens, Martijn, Wiebe,   Almar, Pieter, Foeke, Douwe , Remon, Bote en Gerwin.
Flagger: Klaas Overal