Seleksjes sneon 5-4

SDS League: FC Dronryp op wei nei nije titel
3 april 2014
Programma 5-4
3 april 2014

Hjir de seleksjes foar sneon 5 april:

Blauw Wit  3 – SDS 3
13.00: der wêze
14.45: fuotbalje
Bauke, Feite, Hendrik de J., Anne, Jesse, Geert(de iismaster), Hendrik E, Jurjen E, Klaas Bouke, Broer Jacob, Jentsje, Andries, Remon en Stephan Kok
Riders: Jentsje, Andries en Broer.

SDS 4 – Bolsward 3
14.10 der wêze
15.05 fuotbalje
Pieter-Lieuwe, Jelte, Jelmer, Arjan, Rick, Gerlof-Jan, Doede, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Gert Jan R, Peter en Doede S.

SDS 5 – de Wâlde 3
12.35 der wêze
13.10 fuotbalje
Deselden as oars……..

SDS A1 – Aengwirden A1
11.10: der wêze
12.00: balje

Jelle, Allert, Pieter, Ruurd, Teun, Pieter, Jurjen L, Bauke, Lourens, Martijn, Wiebe, Almar, Foeke en Pieter.
Flagger: Friso Albada