Seleksjes -sneon-

Wepperkes -freed-
6 april 2007
Utslaggen 7 april
6 april 2007

Hjir de seleksjes foar moarn:

SDS 1(om 14.30 thús tsjin ONT)
Jaap, Floris, Feite, Skelte, Jacob-Klaas, Tsjeard, Tsjipke, Henk, Mark, Robert, Dirk-Yde, Anne, Jehannes en Dirk.

SDS 2(om 12.45 fuort(graach auto’s meinimme)nei CVVO)
Jappie, Geert, Dennis, Robert, Wesley, Jan-Simon, Pieter, Arjen van P., Sjoerd, Bote, Jos, Pytrik en Wichard.

SDS 3(om 12.15 thús tsjin Workum 3)
Remco, Jelte, Bertus, Anco, Wouter, Lieuwe, Jentsje, Arjan, Gerlof, Jeroen en Ruurd.

SDS 4 is frij

SDS 5(om 12.45 thús tsjin WurdumWytgaardSwichum)
Jaap, Eddy, Ids, Stoffel, Tjeerd, Aant, Durk, Jacob, Roel, Ype, Folkert-Rients, Klaas V. en Jelle(?).

SDS 6(om 14.30 út tsjin Balk 4)
Pieter-Lieuwe, Lieuwe, Rudy, Harm-Auke, Pieter G., Bas de H., Gerlof-Jan, Rinse, Willem V., Tiemen, Romke, Hjalmar en Ivo.

SDS A1(om 12.15 út tsjin JV Bolsward A1)
?

Y.f.m. it moaie waar binne der ek in hiel soad fuotballers net. Sy moatte lere, mei de blessearde foet yn in tobke, peasaaien sykje of fansels mei de frou nei de stêd.