Utslaggen 7 april

Seleksjes -sneon-
6 april 2007
Wepperkes -snein-
7 april 2007

Utslaggen, nijtsjes, doelpuntenmakkers, prachtige aksjes , bysûndere reddingen en koarte ferslaggen stelle wij tige op priis.
Maile kin nei
dizze adressen

    útslach
14:30 SDS 1  – ONT 1  1-0
12:15 SDS 3  – Workum 3  0-1
12:45 SDS 5  – WWS 3  4-3
10:30 SDS C1 – Scharnegoutum C1  1-1
9:00 SDS D1 – Blauwhuis D1  0-2
11:00 SDS D3 – Woudsend D2  3-0
9:00 SDS E2 – Zeerobben E3  0-2
10:00 SDS E4 – Irnsum E2  3-3
11:00 SDS F3 – Oosterlittens F2  6-0
9:00 SDS F4 – Berlikum SC F2  1-2
10:00 SDS F5 – JV Bolsward F9  1-3
14:30 CVVO 2  – SDS 2  0-2
14:30 Balk 4  – SDS 6  7-2
12:15 JV Bolsward A1 – SDS A1  4-1
14:30 LSC 1890 B2 – SDS B1  5-0
14:30 LSC 1890 B4 – SDS B2  2-1
9:30 Oosterlittens D3 – SDS D2  1-1
9:00 Joure SC E2 – SDS E1  4-2
9:00 Rood Geel E4 – SDS E3  net spile
10:30 CVVO F2 – SDS F1  2-0
10:30 RES F2 – SDS F2  7-1

Bij de wedstriden:

SDS 1- ONT 1  1-0
Floris Hiemstra spile syn 400 ste wedstryd foar SDS 1 en hij skoorde it winnende doelpunt. It doelpunt foel yn de twadde helte. SDS krige noch moai wat iepen kânsen yn   it lêste kertier mar faalde yn de ôfwurking.
Sjoch foar in útgebreid ferslach op de webside fan ONT(klik hjir).

CVVO 2 – SDS 2 0-2
Moaie punten foar SDS 2 yn de race om it klassebehâld. Tsjin de nûmer lêst waarden de heech noadige 3 punten pakt. Pieter Kamstra wist nei 2 minuten al foar de 1-0 te soargjen. Hy makke ek de 2-0. De twadde helte sette CVVO wat oan, mar echte kânsen levere dit net op.

SDS 3 – Workum 3     0-1
De kampioenskânsen lykje foarbij nei de 0-1 nederlaach. Sûnder de fêste spitsen fan it begjin fan de kompetysje Wichard (SDS 2) en Dirk (SDS 1) skoort SDS 3 muoisum.

SDS 5 – WWS 3   4-3
Binnen 20 sekonden 1-0 troch Jacob nei in flitsende oanfal. It waard binnen 2 minuten lykwols 1-1. WWS kaam sels op 1-2. Mar SDS 5 hat it karakter fan de trainer en focht sich werom. Earst 2-2 troch Ype en doe 3-2 troch Klaas Visser.
Nei de thé waard it spul hurd minder mar skoorde Ype wol de 4-2. It waard noch 4-3 en alles moast út de kast om de 4-3 fêst te hâlden.

jv Bolsward A1 – SDS A1    4-1
Te folle bepalende spilers wiene der net en dat koe tsjin Bolsward net lije.
It ienige doelpunt waard makke troch Paul de Boer.

LSC B2 – SDS B1   5-0
Spitich, mar it is net skjin fan krityk op de lieding. De hân ha we lykwols yn eigen boezem stutsen en we witte wer it oan lei. It moaie fan sokke dagen is dat untank dat de ploech it dreech hat, dat der dochs altyd wer positive saken binne. Komplimenten foar B1 fan in interim trainer, winst foar it 1e en 2e, dochs gesellich fuort west mei de jonges.
Tank oan de riders, Stuiver, Brinksma en Piek!
En…karbonades wûn yn de lotterij….
Sjoch
it ferslach.

LSC B4 – SDS B2 2-1
Krekt ferlern krije wij troch fan Broer Jacob Greydanus. Doelpunt fan SDS wie fan Arjan Hallema.

Rood Geel E4 – SDS E3 
De wedstrijd roodgeel-sds E3 is niet doorgegaan i.v.m een fout met het doorgeven van de tijd om te beginnen.
H
elaas stonden we voor niks op het veld! hopelijk wordt deze wedstrijd nog ingehaald! 
groeten leiders E3

SDS E4 – Irnsum E2  3-3

In prachtige spannende pot mei wikselende kânsen. SDS kaam wol 3-2 foar mar moast krekt foar tiid belies jaan. Best fuotballe jonges en famke (Dagmar)!

SDS F3 – Oosterlittens F2 (1) 6-0
Piter zijn vader was scheids. En Piter en Idsert stonden voorin. En Jos en Marten en Roan midden en Andries en Jelmer achterin en Wietse was keep. En Piter heeft 3 gescoord en Idsert heeft ook 3 gescoord.
Het was een leuke wedstrijd.
Van Idsert Wijnja

SDS F3 – Oosterlittens F2 (2)  6-0
Na drie smadelijke nederlagen, nu weer een klinkende overwinning!
F3 is dus een echt mooi weer voetbalteam! Balaanname en het zoeken van de vrije speler, gaan eindelijk weer wat beter.
Tactisch werd er een speler uit de achterhoede naar het middenveld gehaald, soms is een kleine wijziging genoeg.
Ik denk dat de overwinning ook komt doordat de “memmedeiwedstrijd” (9 mei 18.00 uur) steeds dichter bij komt.
Die memmen staan trouwens in steeds grotere getale langs de lijn de kunst af te kijken.
Jetze moest het leiderschap vandaag weer alleen doen, aangezien de andere leider plots met een fluitje de wei in moest.
(Wel wennen trouwens als je niet mag juichen als je “ploechje” scoort…) 
Kortom, een leuk ochtendje voetbal met een voorhoede van twee die de goals perfect verdeelde!
Tjerk van der Pol