Evenementen in december 2022

Weppers-freed 2-5
1 mei 2008
Utslaggen 3 maaie
2 mei 2008

Eems Boys 1 – SDS 1      14.30 oere  (fuort 11.30 oere)
Skelte, Tsjeard, Kasper, Jildert, Hendrik, Tjipke, Arjan,Henk, Mark, Tjalling, Anne, Harm, Redmar, Jaap, Syb.

SDS 2- Minnertsgea 2   14.30 oere   (der wêze 13.15)
Floris, Jeroen, Dennis, Marten, Jan Simon, Stefan, Ralph, Sybren,  Remco, Wichard, Hjalmar, Wouter, Eeltje, Jeroen W.

QVC 4 – SDS 4   14.30 oere   (fuort 13.15)
Korné, Erwin, Lieuwe, Rudy, Ivo, Pieter, Bas, Gearard, Coen, Pieter, Willem, Tiemen, Jeroen L

SDS 5 – Zeerobben 6   14.30 oere ( der wêze 14.00)
Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Harm, Tjeerd, Christiaan, Marco, Aant, Piet, Durk, Klaas, Jappie

SDS 3 is útsteld.